5 Becas de colaboración

El plazo finaliza el día 25 de septiembre. Ver titulación para cada una de las becas.

En data 2 d'agost de 2012 l'Il·lustríssim senyor Alberto Fernández Díaz, Vicepresident 1r. i President Delegat de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, va aprovar un decret relatiu a la Convocatòria Especifica 2012-2013 per a l'atorgament de cinc beques de col·laboració amb l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona. A tenor del disposat es fa públic:

"CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA 2012-2013 PER A L'ATORGAMENT DE CINC BEQUES DE COL·LABORACIÓ AMB L'ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

L'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona té com a funció donar suport als ens locals de la província, oferint-los assistència per a la millora de les condicions econòmiques del territori, tant per al foment de noves activitats i la generació d'ocupació com per a l'enfortiment de les activitats econòmiques i dels llocs de treball ja existents.

La definició de models territorials sostenibles i competitius a través de la concertació i la planificació estratègica se situa en la base del suport de la Diputació de Barcelona als governs locals. Així mateix, s'impulsa, de forma global, l'augment de l'eficiència i l'impacte de les polítiques de desenvolupament econòmic.

Des d'aquesta Àrea s'estan portant a terme les anàlisis sobre qüestions com ara l'impacte de la crisi econòmica i les respostes dels ens locals davant d'aquesta, les tendències existents tant en el mercat de treball com en el sistema productiu o l'exploració de les possibilitats d'impulsar sectors emergents i de dinamitzar sectors productius que es troben en situació de reestructuració.

L'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació vetlla, des de l'àmbit de la comunicació, per donar a conèixer i posar

en valor, d'una manera excel·lent, la seva activitat entre tots els públics vinculats, especialment els ens locals, els mitjans de comunicació i la ciutadania en general. D'aquesta manera, la comunicació s'integra a l'àmbit estratègic de la gestió de l'àrea amb la voluntat de millorar constantment la comunicació pública.

Així mateix, l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació compta amb el Servei de Teixit Productiu, el qual té per missió proveir i apropar serveis i recursos adequats a les necessitats -presents i futures- dels ens locals pel que fa a la dinamització dels seus teixits productius, contribuint a configurar un territori més competitiu, sostenible i cohesionat.

Com a conseqüència, els objectius d'aquest Servei s'emmarquen en donar suport als ens locals de la província per la realització d'accions destinades a afavorir la generació i la consolidació d'activitat econòmica i promoure de forma directa aquelles activitats que contribueixin a aquesta generació i consolidació o que puguin suposar una millora en qualsevol de les característiques del teixit productiu, sempre des d'una perspectiva territorial sostenible i competitiva. En aquest sentit, les principals línies d'actuació del Servei són el foment de l'esperit emprenedor, la creació, consolidació i creixement d'empreses, la dinamització de sectors productius, la promoció de la responsabilitat social empresarial, l'impuls i acompanyament de projectes de desenvolupament endogen i la dinamització de polígons d'activitat econòmica.

Per la seva banda, l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic té per missió definir i proporcionar el marc conceptual i operatiu adient per al disseny, implementació i avaluació de les polítiques públiques de desenvolupament econòmic a través de la gestió del coneixement, la reflexió estratègica, l'organització dels agents i l'avaluació.

En aquest sentit, l'Oficina dóna suport als governs locals, primerament, en l'observació i seguiment de dinàmiques territorials per a la presa de decisions en l'àmbit local, activitat que s'articula per mitjà de la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic. En segon lloc, promou el disseny i implementació de processos i projectes estratègics locals, per mitjà d'eines i metodologies de planificació estratègica i el treball col·laboratiu en el marc de la Xarxa de Processos Estratègics Locals. En tercer lloc, l'Oficina treballa per a la dinamització i articulació d'agents locals per assolir una òptima organització del desenvolupament, eficient i competitiva, per mitjà de les Agències de Desenvolupament Econòmic Local.

Finalment, l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació també compta amb el Servei de Mercat de Treball, el qual té per missió impulsar i donar suport a actuacions públiques locals que garanteixin un nivell d'ocupació estable i de qualitat en una dimensió territorial adequada, per fer possible una situació d'equilibri i equitat en el mercat de treball.

Aquesta missió es concreta en els objectius següents: millorar l'eficàcia i l'eficiència de les accions locals en matèria d'ocupació; facilitar el contacte entre ofertes i demandes d'ocupació, i millorar la inserció laboral en sectors en expansió i afavorir la igualtat d'oportunitats en l'accés al mercat de treball.

En aquest marc, les principals línies d'actuació del Servei són el finançament i la capacitació de les estructures tècniques dels serveis locals d'ocupació, el disseny i l'elaboració de sistemes de prestació de qualitat i eines de gestió dels serveis, la provisió d'informació als agents que actuen en el mercat de treball, la millora de l'ocupabilitat i la inserció laboral de les persones especialment vulnerables, i l'economia social.

1. Nombre de beques que es convoquen i descripció de les activitats:

1.1. 1 beca: àmbit de Comunicació de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació. Referència: ADEiO-1.

El/la becari/ària realitzarà tasques pròpies de la seva formació de manera que aquestes li serveixin per adquirir experiència de treball en els nivells als quals, per la seva titulació, pot accedir.

Entre les esmentades tasques cal destacar les següents:

• Suport en la definició de les accions incloses al pla de comunicació anual.

• Col·laboració en la detecció, avaluació i redacció dels fets noticiables dels programes, polítiques, cursos i actes realitzats per l'àrea.

• Suport en la definició de l'estratègia de xarxes socials i gestió dels perfils 2.0.

• Suport a l'elaboració i redacció del butlletí electrònic.

• Suport a la definició, redacció i gestió dels productes comunicatius (materials de difusió, publicacions, audiovisuals, participació a fires, campanyes de publicitat,...).

• Suport al manteniment i actualització de l'espai web de l'àrea.

• Suport en el control, a nivell de protocol i comunicació, dels actes institucionals de l'àrea.

• Col·laboració en altres tasques que es duguin a terme des de l'àmbit de la comunicació de l'àrea.

El responsable del seguiment de la beca serà la tècnica superior de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació.

1.2. 1 beca: àmbit de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic. Referència: OTEDE-2.

El/la becari/ària realitzarà tasques pròpies de la seva formació de manera que aquestes li serveixin per adquirir experiència de treball en els nivells als quals, per la seva titulació, pot accedir.

Entre les esmentades tasques cal destacar les següents:

• Suport a l'anàlisi de les estratègies territorials i dinàmiques socioeconòmiques de la província de Barcelona.

• Suport en les tasques de recopilació de normativa, polítiques i programes que incideixin sobre els governs locals de la província de Barcelona des de la perspectiva del desenvolupament econòmic.

• Suport en l'elaboració d'informes d'anàlisi socioeconòmica de la província de Barcelona i els seus municipis.

• Col·laboració en altres tasques que es duguin a terme des de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic.

El responsable del seguiment de la beca serà el Cap de l'Oficina Tècnica d'Estratègies pel desenvolupament Econòmic.

1.3. 1 beca: àmbit del Servei de Teixit Productiu. Referència: STP-3.

El/la becari/ària realitzarà tasques pròpies de la seva formació de manera que aquestes li serveixin per adquirir experiència de treball en els nivells als quals, per la seva titulació, pot accedir.

Entre les esmentades tasques cal destacar les següents:

• Recerca, explotació bibliogràfica i documentació de fonts estadístiques oficials per a l'anàlisi de l'estructura productiva de la província de Barcelona.

• Suport en l'elaboració de propostes en matèria d'indicadors de seguiment i avaluació de les actuacions realitzades pel Servei de Teixit Productiu.

• Suport a les tasques de recopilació i explotació de dades del cens de centres de serveis a les empreses elaborat pel Servei de Teixit Productiu.

• Col·laboració en l'elaboració de propostes d'estudis i informes sobre l'estructura del teixit productiu de la província de Barcelona, així com sobre la xarxa de centres de serveis a les empreses.

• Suport en l'elaboració de propostes i redacció d'informes de seguiment periòdic sobre el grau d'execució dels fons gestionats des del Servei de Teixit Productiu.

• Col·laboració en altres tasques que es duguin a terme des del Servei de Teixit Productiu.

El responsable del seguiment de la beca serà el Cap de la Subsecció de Diagnosi Seguiment i Avaluació del Servei de Teixit Productiu.

1.4. 1 beca: àmbit del Servei de Teixit Productiu. Referència: STP-4.

El/la becari/ària realitzarà tasques pròpies de la seva formació de manera que aquestes li serveixin per adquirir experiència de treball en els nivells als quals, per la seva titulació, pot accedir.

Entre les esmentades tasques cal destacar les següents:

• Col·laboració en l'organització, el seguiment i avaluació de les accions que es derivin del desenvolupament de programes i serveis en l'àmbit del suport al teixit productiu local (Mentor, Recull, Formació, Programes sectorials, Programes transversals, etc.).

• Suport en l'elaboració d'informes i anàlisis que es duguin a terme en l'àmbit del suport al teixit productiu local.

• Suport tècnic en el seguiment de projectes d'assistència tècnica i d'altres relacionats amb l'àmbit del suport al teixit productiu local.

• Col·laboració en altres tasques que es portin a terme de l'àmbit del suport al teixit productiu local.

La responsable del seguiment de la beca serà la cap de la Secció de Suport al Teixit Productiu Local.

1.5. 1 beca: àmbit del Servei de Mercat de Treball. Referència: SMT-5.

El/la becari/ària realitzarà tasques pròpies de la seva formació de manera que aquestes li serveixin per adquirir experiència de treball en els nivells als quals, per la seva titulació, pot accedir.

Entre les esmentades tasques cal destacar les següents:

• Suport tècnic en la sol·licitud, la valoració i la justificació de les actuacions subvencionades i gestionades pel Servei de Mercat de Treball.

• Suport en l'elaboració i redacció d'informes de seguiment de l'assistència econòmica gestionada des del Servei de Mercat de Treball.

• Suport tècnic en el manteniment i l'actualització del Fons documental en l'àmbit del mercat de treball.

• Suport tècnic en el disseny i l'elaboració de productes i serveis vinculats a la generació, l'intercanvi i la transmissió de coneixement en l'àmbit de les polítiques locals de mercat de treball.

• Suport al manteniment i actualització de l'espai web del Servei.

• Suport en l'elaboració de material metodològic, protocols i guies d'informació.

• Suport en les tasques de recopilació de normativa, polítiques i programes en l'àmbit del mercat de treball.

• Col·laboració en altres tasques que es duguin a terme des del Servei.

La responsable del seguiment de la beca serà la Cap de la Unitat d'Assessorament Jurídic i Econòmic del Servei de Mercat de Treball.

2. Requisits genèrics que els aspirants han d'acomplir:

Com a requisit general, no es poden presentar a aquest procediment aquelles persones que hagin estat seleccionades per a una beca de col·laboració amb l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació els anys anteriors.

II.1. Referència ADEiO-1.

• Llicenciatura o grau en ciències de la comunicació obtinguda en els dos anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria.

• Idiomes: Català (nivell C), castellà.

• Coneixements dels components del paquet MS-Office i altre programari específic de l'àmbit de la beca (Photoshop, Premiere, InDesign, Acrobat,...).

II.2. Referència OTEDE-2.

• Llicenciatura o grau en econòmiques, geografia, ciències polítiques, o altres relacionades amb l'àmbit de les beques en el dos anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria.

• Idiomes: Català (nivell C), Castellà.

• Coneixements dels components del paquet MS-Office.

II.3. Referències STP-3 i STP-4.

• Llicenciatura o grau en econòmiques, geografia, ciències polítiques, o altres relacionades amb l'àmbit de les beques.

• Idiomes: Català (nivell C), Castellà.

• Coneixements dels components del paquet MS-Office.

II.4. Referència SMT-5.

• Llicenciatura o grau en ciències de la comunicació, biblioteconomia, dret, o altres relacionades amb l'àmbit de les beques.

• Idiomes: Català (nivell C), Castellà.

• Coneixements dels components del paquet MS-Office.

3. Mèrits:

Es valorarà de manera especial:

3.1 Referència OTEDE-2.

• Haver desenvolupat activitats similars a les descrites per a cada beca a la s'opta.

• Expedient acadèmic.

• Haver desenvolupat treballs en l'àmbit de Sistemes d'Informació Geogràfica.

• Formació complementària en l'àmbit de la beca.

• Estar cursant o haver finalitzat, en els dos anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria, un màster o postgrau relacionat amb el desenvolupament econòmic.

• Estudis, treballs i publicacions en relació amb els àmbits de cada beca a la que s'opta.

• Idiomes: anglès o altres.

• Altres que la persona candidata estimi que poden aportat un valor afegit al desenvolupament de les tasques descrites.

3.2 Referències ADEiO-1, STP-3, STP-4 i SMT-5.

• Haver desenvolupat activitats similars a les descrites per a cada beca a la s'opta.

• Expedient acadèmic.

• Formació complementària en l'àmbit de la beca.

• Estar cursant o haver finalitzat, en els dos anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria, un màster o postgrau relacionat amb el desenvolupament econòmic.

• Estudis, treballs i publicacions en relació amb els àmbits de cada beca a la que s'opta.

• Idiomes: anglès o altres.

• Altres que la persona candidata estimi que poden aportat un valor afegit al desenvolupament de les tasques descrites.

4. Contingut i termini de presentació de les sol·licituds:

El model d'instància normalitzada i específica per a cada una de les beques, el qual estarà a disposició dels sol·licitants en el Registre General de la Corporació i en http://www.diba.cat/promoeco/default.asp, haurà d'anar acompanyat de:

• Currículum Vitae, que inclourà com a mínim el certificat de l'expedient acadèmic acreditatiu de les qualificacions obtingudes en totes i cadascuna de les assignatures cursades, i una relació dels estudis, treballs i col·laboracions relacionades amb l'especialitat de la beca convocada.

• Fotocòpia del DNI / NIE / Passaport.

• Fotocòpia compulsada del títol de la llicenciatura i del màster o doctorat cursat, o, en el seu cas, del resguard de la matrícula d'inscripció.

• Declaració responsable de que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en les Bases Generals per a la convocatòria i atorgament de beques de col·laboració a desenvolupar en l'àmbit de la Diputació de Barcelona i dels seus Organismes Públics (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 238, de 03.10.2008), en especial la relativa a l'assegurança d'accidents, i les condicions particulars que estableix la present Convocatòria Específica, i que s'accepten totes elles.

• Documentació acreditativa (originals o fotocòpia compulsada) del compliment dels mèrits esmentats en l'apartat 3 d'aquesta Convocatòria Específica i,

• Carta de motivació.

Tota la documentació esmentada s'haurà de presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores, carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, carrer Londres, 55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona) en el termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. També es poden presentar, dins del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant, "Llei 30/1992").

En les sol·licituds s'assenyalarà la beca a la qual s'opta preferentment i, opcionalment, si s'opta de manera no prioritària a alguna/es de les altres beques convocades.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l'article 49 de la Llei 26/2010 i els exigits per la present Convocatòria Específica, es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació de que si així no ho fes, s'entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud.

5. Valoració de les sol·licituds:

5.1. Referència OTEDE-2.

Tots aquells aspirants que reuneixen i acreditin la totalitat dels requisits exposats a l'apartat 2.2, passaran a la fase de selecció.

La proposta de resolució es basarà, en els criteris fixats en els punts 5.1.1 a 5.1.3 d'aquest apartat. Els/les aspirants que assoleixin una puntuació igual o superior a 30 punts hauran de realitzar una prova pràctica relacionada amb la beca a la que opta. Per altra banda els/les aspirants que assoleixin una puntuació igual o superior a 30 punts en la prova pràctica hauran de realitzar una entrevista personal amb la Comissió d'Avaluació, la puntuació de la qual no podrà ultrapassar els 50 punts.

Així, la proposta de puntuació final (0 a 150 punts) de cada aspirant consistirà en el sumatori del total de punts obtinguts a partir de la valoració de mèrits (0 a 50), els obtinguts de la fase de prova pràctica (0 a 50 punts) i els obtinguts en l'entrevista (0 a 50 punts).

Criteris per a la selecció:

5.1.1.- Primer fase Mèrits: (de 0 a 50).

• Haver desenvolupat activitats similar a les descrites per a cada beca a la que s'opta: 5 punts.

• Expedient acadèmic: 10 punts.

• Haver desenvolupat treballs en l'àmbit de Sistemes d'Informació Geogràfica: 5 punts.

• Formació complementària en l'àmbit de la beca: 5 punts.

• Estar cursant o haver finalitzat, en els dos anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria, un màster o postgrau relacionat amb el desenvolupament econòmic. 10 punts.

• Estudis, treballs i publicacions en relació als àmbits de cada beca: 5 punts.

• Idiomes: anglès o altres: 5 punts.

• Altres que el candidat/a estimi que poden aportar un valor afegit al desenvolupament de les tasques descrites: 5 punts.

Passaran a la següent fase les persones candidates que obtinguin una puntuació igual o superior a 30 punts.

5.1.2 - Segona fase Prova Pràctica: (de 0 a 50).

Passaran a la següent fase les persones candidates que obtinguin una puntuació igual o superior a 30 punts.

5.1.3 - Tercera fase Entrevista: (de 0 a 50).

5.2. Referències ADEiO-1, STP-3 i STP-4.

Tots aquells aspirants que reuneixen i acreditin la totalitat dels requisits exposats a l'apartat 2.1 i 2.3 respectivament, passaran a la fase de selecció.

La proposta de resolució es basarà, en els criteris fixats en els punts 5.2.1 a 5.2.3 d'aquest apartat. Els/les aspirants que assoleixin una puntuació igual o superior a 30 punts hauran de realitzar una prova pràctica relacionada amb la beca a la que opta. Per altra banda, els/les aspirants que assoleixin una puntuació igual o superior a 30 punts en la prova pràctica hauran de realitzar una entrevista personal amb la Comissió d'Avaluació, la puntuació de la qual no podrà ultrapassar els 50 punts.

Així, la proposta de puntuació final (0 a 150 punts) de cada aspirant consistirà en el sumatori del total de punts obtinguts a partir de la valoració de mèrits (0 a 50), els obtinguts de la fase de prova pràctica (0 a 50 punts) i els obtinguts en l'entrevista (0 a 50 punts).

Criteris per a la selecció:

5.2.1.- Primer fase Mèrits: (de 0 a 50).

• Haver desenvolupat activitats similar a les descrites per a cada beca a la que s'opta: 10 punts.

• Expedient acadèmic: 10 punts.

• Formació complementària en l'àmbit de la beca: 5 punts.

• Estar cursant o haver finalitzat, en els dos anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria, un màster o postgrau relacionat amb el desenvolupament econòmic. 10 punts.

• Estudis, treballs i publicacions en relació als àmbits de cada beca: 5 punts.

• Idiomes: anglès o altres: 5 punts.

• Altres que el candidat/a estimi que poden aportar un valor afegit al desenvolupament de les tasques descrites: 5 punts.

Passaran a la següent fase les persones candidates que obtinguin una puntuació igual o superior a 30 punts.

5.2.2.- Segona fase Prova Pràctica: (de 0 a 50).

Passaran a la següent fase les persones candidates que obtinguin una puntuació igual o superior a 30 punts.

5.2.3.- Tercera fase Entrevista: (de 0 a 50).

5.3. Referència SMT-5.

Tots aquells aspirants que reuneixen i acreditin la totalitat dels requisits exposats a l'apartat 2.4, passaran a la fase de selecció.

La proposta de resolució es basarà, en els criteris fixats en els punts 5.3.1 a 5.3.3 d'aquest apartat. Els/les aspirants que assoleixin una puntuació igual o superior a 30 punts hauran de realitzar una prova pràctica relacionada amb la beca a la que opta. Per altra banda, els/les aspirants que assoleixin una puntuació igual o superior a 30 punts en la prova pràctica hauran de realitzar una entrevista personal amb la Comissió d'Avaluació, la puntuació de la qual no podrà ultrapassar els 50 punts.

Així, la proposta de puntuació final (0 a 150 punts) de cada aspirant consistirà en el sumatori del total de punts obtinguts a partir de la valoració de mèrits (0 a 50), els obtinguts de la fase de prova pràctica (0 a 50 punts) i els obtinguts en l'entrevista (0 a 50 punts).

Criteris per a la selecció:

5.3.1.- Primer fase Mèrits: (de 0 a 50).

• Haver desenvolupat activitats similar a les descrites per a cada beca a la que s'opta: 15 punts.

• Expedient acadèmic: 10 punts.

• Formació complementària en l'àmbit de la beca: 5 punts.

• Estar cursant o haver finalitzat, en els dos anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria, un màster o postgrau relacionat amb el desenvolupament econòmic. 5 punts.

• Estudis, treballs i publicacions en relació als àmbits de cada beca: 5 punts.

• Idiomes: anglès o altres: 5 punts.

• Altres que el candidat/a estimi que poden aportar un valor afegit al desenvolupament de les tasques descrites: 5 punts.

Passaran a la següent fase les persones candidates que obtinguin una puntuació igual o superior a 30 punts.

5.3.2.- Segona fase Prova Pràctica: (de 0 a 50).

Passaran a la següent fase les persones candidates que obtinguin una puntuació igual o superior a 30 punts.

5.3.3.- Tercera fase Entrevista: (de 0 a 50).

6. Durada i import de les beques:

La durada de les beques serà de nou mesos, amb una dedicació de 25 hores setmanals, i es preveu que aquestes s'iniciïn el dia 15 de novembre de 2012.

L'import de cadascuna de les beques serà de SET MIL SETANTA-QUATRE (7.074,00 EUR) EUR i s'abonaran amb caràcter mensual, a raó de SET-CENTS VUITANTA-SIS (786,00 EUR) EUR.

7. Òrgans competents per a la instrucció del procediment:

L'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació serà la responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les beques previstes en la present Convocatòria Específica.

La proposta de resolució del procediment serà elaborada per una Comissió d'Avaluació que estarà formada per les següents persones: el Gerent de Serveis de Desenvolupament Econòmic, el cap de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, el cap del Servei de Teixit Productiu i la cap del Servei de Mercat de Treball.

A la vista del resultats, la Comissió d'Avaluació emetrà un informe valoratiu i la proposta d'adjudicació.

8. Termini de resolució i publicitat:

• L'òrgan competent per aprovar la proposta d'adjudicació atorgant els ajuts emetrà la corresponent resolució en el termini màxim de tres mesos des de la data final de presentació d'instàncies.

• La resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en la seu electrònica corporativa.

9. Normativa reguladora:

En tot allò no previst en aquesta convocatòria, serà d'aplicació l'establert a les Bases Generals per a la convocatòria i atorgament de beques de col·laboració a desenvolupar en l'àmbit de la Diputació de Barcelona i dels seus Organismes Públics (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 238, de 03.10.2008).

10. Informació addicional:

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació.

Recinte Maternitat. Pavelló Mestral.

Travessera de les Corts, 131-159. 2a planta.

08028 Barcelona.

Tel.: 93-404.91.71.

e-mail: o.estrategiesde@diba.cat.

Pàgina web: http://www.diba.cat/web/promoeco/".

Barcelona, 9 d'agost de 2012

La Secretaria delegada, Beatriz Espinàs Vijande

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info