Ayudas actuaciones arqueológicas

L'objecte és cofinançar les actuacions arqueològiques i paleontològiques de la Comunitat Valenciana proposades per municipis i entitats sense ànim de lucre.

Ajudes per a realitzar actuacions arqueològiques i paleontològiques a la Comunitat Valenciana.


Objecte del tràmit

L'objecte és cofinançar les actuacions arqueològiques i paleontològiques de la Comunitat Valenciana proposades per municipis i entitats sense ànim de lucre.

Inici
Qui pot sol·licitar-ho?
Interessats/Sol·licitants

Poden optar a estes ajudes els ajuntaments, les fundacions, les associacions, les entitats i els investigadors sense ànim de lucre, que realitzen activitats arqueològiques i paleontològiques a la Comunitat Valenciana.

Inici
Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament
QUANTIA
La quantitat màxima a percebre per les entitats que, si és el cas resulten beneficiades per l'atorgament de la subvenció, no podrà superar en cap cas la quantitat de 14.000 euros.

PAGAMENT
El pagament de l'ajuda concedida es farà efectiu després de l'aportació per part del seu beneficiari de la documentació justificativa de la realització de l'activitat.

Inici
Quan s'ha de sol·licitar?
Termini de presentació

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de vint dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV núm. 6803, 25/06/12.

Inici
On s'ha d'anar?
DE FORMA TELEMÀTICA

- Els que així ho desitgen, podran realitzar la presentació i registre per mitjans electrònics i sol·licitar que les comunicacions i notificacions es practiquen per esta via. Estos tràmits tindran plena validesa, d'acord amb les condicions i requisits previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, així com en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat. Amb el fi de complir els requisits de seguretat establits, la designació de la direcció o bústia de correu electrònic, als efectes de la pràctica de notificacions a l'interessat, haurà de correspondre amb la proporcionada per la Generalitat amb domini.

- Es requerirà per a sol·licitar l'autorització per via telemàtica certificat de firma electrònica d'entitat emés per l'ACCV: http://www.accv.es/empresas/

- En el cas que l'empresa sol·licitant siga una persona física, serà necessari el certificat de firma electrònica de ciutadà, emés per l'ACCV: http://www.accv.es/ciudadanos/

- La tramitació telemàtica pot realitzar-se a través del PROP, en la següent URL:
http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=166

- La sol·licitud i la fitxa de manteniment de tercers poden aportar-se de forma telemàtica. La resta de documents només s'acceptaran en format .pdf i hauran d'estar firmats per mitjà de la plataforma de firma on line de l'ACCV: http://www.accv.es/ciudadanos/firma-online-pdf/. La grandària dels arxius no podrà superar els dos megabytes (MB).

DE FORMA PRESENCIAL

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. En cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de correus, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Cultura i Esport.

- Preferentment en:

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE TURISME, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
AVDA. DEL MAR, 23
12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE TURISME, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
C/ GREGORIO GEA, 14
46009 Valencia
Tel: 961964008
REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORT
AVDA. CAMPANAR, 32
46015 Valencia
Tel: 961923375
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE TURISME, CULTURA I ESPORT - ALACANT
C/ CARRATALÁ, 47
03007 Alacant/Alicante
Tel: 965935006

Inici
Què s'ha de presentar?
Les sol·licituds hauran de ser subscrites pels que exercisquen la representació en cada cas d'acord amb la normativa d'aplicació.

Les sol·licituds s'acompanyaran de la documentació que s'assenyala en els annexos de la convocatòria.

Les sol·licituds inclouran les següents mencions i s'hi adjuntaran necessàriament els documents següents:

a) El cost total de l'actuació proposada

b) Acreditació de l'existència de la institució sense ànim de lucre per mitjà de certificat actualitzat expedit pel Registre de Fundacions, acreditatiu de la inscripció de l'entitat en el mencionat Registre, en el cas que es tracte d'una entitat d'este tipus; i si és el cas, fotocòpia compulsada dels estatuts de l'entitat, pels quals es regix la seua activitat, on ha de constar explícitament la inexistència d'ànim de lucre.

c) Acreditació de la representació i de la capacitat del signatari de la sol·licitud per a representar l'Ajuntament o l'entitat sense ànim de lucre, que podrà consistir en document públic o, almenys, certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga en què es faculte el representant per a subscriure la sol·licitud.
D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en el model de sol·licitud s'inclou la possibilitat que el sol·licitant autoritze expressament la Direcció General de Patrimoni Cultural l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a la comprovació directa de les dades d'identitat (DNI).

d) D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en el model de sol·licitud s'inclou la possibilitat que el sol·licitant autoritze expressament la Direcció General de Patrimoni Cultural l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a la comprovació directa de les dades d'identitat (DNI).

No obstant això el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment i haurà d'aportar llavors els certificats següents:

1. Certificat positiu de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que acredite que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions.

2. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, acreditatiu que el sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.

3. Certificat de les direccions territorials de la Conselleria d'Economia, i Administració Pública, acreditatiu que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

4. Si el sol·licitant no dóna esta autorització, i és persona física haurà d'aportar-se còpia del document nacional d'identitat, i, si és persona jurídica còpia del document nacional d'identitat del representant legal.

e) La presentació de la sol·licitud comporta la declaració responsable de reunir els requisits exigits en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

f) El compromís dels ajuntaments o de les entitats sense ànim de lucre, relatiu al cofinançament absolut i incondicional amb fons propis d'un mínim del 25% del cost total de l'actuació proposada, que ha d'incloure la resta de la totalitat del pressupost presentat, acreditant-ho en tots els casos, per als ajuntaments amb certificat de l'acord municipal adoptat respecte d'això en què expressament es referisca que hi ha crèdit en el pressupost de la corporació municipal per al cofinançament en els termes abans indicats amb càrrec a la corresponent partida pressupostària, o bé per mitjà d'informe de l'interventor de l'Ajuntament

g) Cessió de drets de propietat intel·lectual inclosa en el formulari de sol·licitud firmada per cada un dels directors de les actuacions.

h) En el cas de nou preceptor o canvi de número de compte bancari s'aportarà el model de domiciliació bancària.

Impresos associats

[ANNEX II] SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA RELITZACIÓ D'ACTUACIONS ARQUEOLÒGIQUES I PALEONTOLÒGIQUES A LA COMUNITAT VALENCIANA

[ANNEX III] PROJECTE DE L'ACTUACIÓ

[ANNEX IV] CURRICULUM VITAE

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Inici
Com sol·licitar-ho?
Passos

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

- El servici encarregat de la instrucció i tramitació del procediment és el Servici de Patrimoni Cultural de la Direcció General de Patrimoni Cultural.

- Per a la valoració i selecció de les sol·licituds es constituirà una comissió avaluadora.

- La cap de servici de Patrimoni Cultural, com a instructora, elevarà una proposta a la directora general de Patrimoni Cultural, la qual resoldrà per delegació de la consellera de Turisme, Cultura i Esport.

- La resolució serà publicada al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana amb subjecció al que establix l'Art. 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

- La resolució es dictarà i notificarà en el termini màxim de tres mesos, a comptar de la publicació de la convocatòria. En el cas de no dictar-se resolució en este termini s'entendran desestimades les sol·licituds.

- La motivació de la resolució que s'adopte quedarà acreditada en l'expedient.

Inici
Quins recursos són procedents contra la resolució?
Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

Inici
Informació complementària
* INSPECCIÓ I SUPORT TÈCNIC
La Direcció General de Patrimoni Cultural podrà inspeccionar en qualsevol moment les actuacions arqueològiques i paleontològiques realitzades pels beneficiaris que s'acullen a esta convocatòria.

* PUBLICACIONS
- Els beneficiaris es comprometen a citar que han disfrutat d'una ajuda concedida per la Conselleria de Cultura i Esport en qualsevol publicació resultant de l'activitat per a la qual es va concedir l'ajuda.
- Els autors dels treballs entregats a l'empara d'esta convocatòria, es comprometen com a condició prèvia al pagament de l'ajuda a cedir gratuïtament i per escrit els drets d'explotació regulats en els articles 17 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual en totes i cada una de les modalitats previstes legalment a nivell nacional i internacional, indefinidament i en règim d'exclusivitat.
- El document de cessió s'ajustarà al model que figura com a annex VIII de la convocatòria.

Criteris de valoració

Les ajudes es concediran d'acord amb els següents criteris enumerats per orde d'importància:

1) Aquells projectes que incloguen la posada en valor del bé patrimonial (immobles o mobles), la consolidació, protecció o difusió d'este, és dir aquelles sol·licituds que comporten la rendibilitat social del bé. Es baremarà fins a un màxim de 10 punts.

2) Projectes que incloguen un pla director el programa d'execució del qual no excedisca de cinc anys. Es baremarà fins a un màxim de 8 punts.

3) Conveniència i interés científic de l'actuació. Es baremarà fins a un màxim de 6 punts.

4) Aportació innovadora al coneixement. Es baremarà fins a un màxim de 4 punts
La puntuació màxima que es podrà aconseguir és de 28 punts

Obligacions

1. Els beneficiaris estaran subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques i, en particular, a les que fa referència l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2. Els beneficiaris de la subvenció podran subcontractar l'execució total de l'actuació que constituïx l'objecte de la subvenció amb subjecció al que disposa l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

3. En particular, tots els beneficiaris d'estes ajudes queden obligats, d'acord amb el que establix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions, així com complir les obligacions previstes en la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, i en l'Orde de 31 de juliol de 1987 (DOGV 13.08.1987), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula la realització d'activitats arqueològiques a la Comunitat Valenciana.
b) Acreditar davant de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.
c) Sotmetre's a les actuacions d'inspecció a efectuar per la Direcció General de Patrimoni Cultural, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puga realitzar la Intervenció General de la Generalitat, i aportar tota la informació que li siga requerida en l'exercicide les actuacions anteriors.
d) Comunicar a la Direcció General de Patrimoni Cultural l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen l'activitat subvencionada per a la mateixa finalitat. Per a això, el secretari de la corporació o institució beneficiària emetrà un certificat comprensiu de les subvencions, ajudes o aportacions de qualsevol tipus obtingudes d'altres persones públiques o privades per a finançar l'actuació. L'anterior comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts d'acord amb el que establix l'article 14.d de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
e) Disposar de llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament autenticats en els termes exigits per la legislació aplicable al beneficiari en cada cas, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
g) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei General de Subvencions. En este sentit, la institució beneficiària es compromet a citar que ha disfrutat d'una ajuda concedida per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport en qualsevol publicació resultant de l'activitat per a la qual es va concedir l'ajuda.
h) Les obligacions establides amb caràcter general en l'article 31.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

i) Justificar la realització de l'activitat en un termini comprés entre la data de la notificació de la concessió de la subvenció i el dia 31 d'octubre de 2012 (ambdós inclosos). Per a això, hauran de presentar la documentació següent:
· Compte justificatiu que necessàriament haurà d'incloure declaració de les activitats realitzades que hagen sigut finançades amb la subvenció i el seu cost, amb el desglossament de cada un dels gastos incorreguts.
· Document comptable de reconeixement de l'obligació o còpia degudament legalitzada (només per als ajuntaments) i/o factures i la resta de documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. També podrà efectuar- se l'acreditació per mitjà de factures electròniques, sempre que complisquen els requisits exigits per a la seua acceptació en l'àmbit tributari. Quan les activitats hagen sigut, a més, finançades amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, procedència i aplicació d'estos fons a les activitats subvencionades.
· Informe preliminar a què fa referència l'article 15 de l'Orde de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, de 31 de juliol de 1987 (DOCV núm. 645 de 13.08.1987), per la qual es regula la concessió d'autorització per a la realització d'activitats arqueològiques a la Comunitat Valenciana.
· Per a aquells que no hagen autoritzat expressament la Direcció General de Patrimoni Cultural perquè esta obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, hauran d'acreditar-ho, en els termes i forma que establix la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions, i els articles 22 i 23 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de l'anterior llei. Estan exonerades, amb caràcter general, del compliment de la dita acreditació les entitats locals.
· Declaració responsable de reunir els requisits exigits en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Sancions

Les que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

Inici
Fonts jurídiques i/o documentals
Normativa

- Orde 16/2012, de 12 de juny, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d'actuacions arqueològiques i paleontològiques en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6803, de 25/06/12).

Llistat de normativa

Vegeu Orde 16/2012, de 12 de juny

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info