Profesores enseñanza secundaria

Oposiciones

Organisme
Govern de la Comunitat de Madrid

Comunitat de Madrid: Conselleria d'Educació i Ocupació
C/ Alcalá, 30 - 32
28014 - MADRID

Places
Nombre de places: 190

TORN LLIURE: 79 places
TORN PROMOCIÓ INTERNA: 97 places

Del total de les places oferides es reserva un percentatge del 7 per 100, és a dir, 14 places, per a ser cobertes pels que tinguen la condició legal de persones amb discapacitat.

Vegeu distribució per especialitats en convocatòria.


Taxes

Import: 36,28€


Convocatòria
Concurs oposició


Grup
A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


Requisits
A més d'estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de docència es requerix estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es referixen els articles 94 i 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Mitjà de publicació

Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid -nº 112 Data: 11/05/2012

Accés a la documentació

- Model de sol·licitud (vegeu enllaç directe)

A la sol·licitud d'admissió a proves selectives haurà d'adjuntar-se l'"Exemplar per a l'Administració" del model 030 o, si és el cas, el document acreditatiu d'haver pagat la taxa.

Més documentació

Pàgina web del Govern de la Comunitat de Madrid

Taxes

Import: 36,28€

El pagament de la taxa podrà fer-se utilitzant l'imprés original del model 030 que figura, a efectes merament informatius, en este annex IV.

L'imprés model 030 podrà obtindre's gratuïtament en els llocs següents:

- En el Punt d'Informació i Atenció al Ciutadà de la Conselleria d'Educació i Ocupació, a la Gran Via, número 20, de Madrid.

- En les Oficines d'Atenció al Ciutadà de la Conselleria d'Educació i Ocupació, situades a la Gran Via, número 3, i plaça de Chamberí, número 8, de Madrid.

- En les direccions d'Àrea Territorial de la Conselleria d'Educació i Ocupació.

- Així mateix, seguint la seqüència: www.madrid.org "Temas" (Educació) "personal + educación" Oposicions 2012, es podrà accedir a un formulari que permet generar i omplir, validar i imprimir el model 030.

Les modalitats de pagament i tramitació que es poden utilitzar són:

- Pagament efectiu: ompliu el formulari o imprés 030 i dirigiu-vos amb ell a una de les entitats col·laboradores que presten el servici de recaptació en la Comunitat de Madrid: "Banc Popular", "Banc Sabadell", "Banc Santander", "Bankia", BBVA i "Caixabank", per a l'oportuna tramitació de l'ingrés.

- Pagament via telemàtica: Es realitzarà d'acord amb les instruccions contingudes en la base vintena del títol III de la convocatòria.

Exempció

Estan exempts del pagament de la taxa per drets d'examen:

a) Les persones desocupades que figuren en els Servicis Públics d'Ocupació com a demandants d'ocupació, amb una antiguitat mínima de sis mesos, referida a la data de publicació d'esta convocatòria en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT DE MADRID.

b) Les persones amb discapacitat acreditada de grau igual o superior al 33 per 100.

c) Les víctimes del terrorisme, els seus cònjuges i fills.

Els aspirants que estiguen exempts del pagament de la taxa, hauran de fer-ho constar en la sol·licitud, en l'apartat 1 "Dades de convocatòria", requadro "Exempció de taxes" i, a l'efecte de comprovar tal circumstància, hauran de presentar, junt amb la sol·licitud, la documentació següent:

- Les persones desocupades: Certificat de demanda d'alta, expedit pels Servicis Públics d'Ocupació, amb referència a la data de publicació d'esta convocatòria en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT DE MADRID.

- Les persones amb discapacitat: Certificat actualitzat acreditatiu de la discapacitat, expedit per la Direcció General de Servicis Socials de la Comunitat de Madrid, l'Institut de Migracions i Servicis Socials (IMSERSO) o un altre òrgan competent per a expedir els dits certificats, en què s'indique el grau de discapacitat.

- Les víctimes del terrorisme, els seus cònjuges i fills: Certificat acreditatiu de tal condició, expedit per la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme.

Presentació

Lloc

Es recomana als aspirants que utilitzen, preferentment, la presentació VIA TELEMÀTICA, si disposen de certificat de firma digital o DNI electrònic; si això no fóra possible, es descarregarà l'imprés que es troba en l'apartat Gestió, en la columna dreta d'esta fitxa, i una vegada omplit, haurà d'imprimir-se i presentar-se firmat segons indica la convocatòria.

Si es presenta la sol·licitud en Oficines de Registre diferents de les de la Conselleria d'Educació i Ocupació o les Oficines de Registre de la Comunitat de Madrid, i atesos els terminis de la convocatòria, es recomana que remeten una còpia de la sol·licitud amb el segell de registre al fax que figura en el quadro de la informació de l'enllaç directe o, si no n'hi ha, escanejada al correu electrònic recuhuma@madrid.org; tot això, a fi d'evitar que, per demores en l'arribada de la documentació degudes a altres registres, no puga tramitar-se la sol·licitud en els terminis previstos.

Altres formes

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

El termini de presentació serà de vint dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT DE MADRID de l'11/05/12.

Estat:Obert

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info