Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Maestros - Bolsa de Trabajo

10 días naturales para la presentación de documentación.

Cos de Mestres

Organisme

Govern de la Regió de Múrcia

Govern de la regió de Múrcia: Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

Av. de la Fama, 15

30006 Múrcia

Tel. 968 27 96 15

Webhttp://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=34&IDTIPO=200&IDTIPOCANAL=5&RASTRO=c$m120,128

Tel:968 27 96 24/23

Taxes

Import: 29,36€

Convocatòria

BORSA DE TREBALL / Oposició

Grup

A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)

Requisits

- TITULACIÓ: Mestre, graduat en Educació Infantil o graduat en Educació Primària.

- Aquells aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el país d'origen dels quals no tinga com a idioma oficial el castellà, per a poder figurar en les llistes hauran d'acreditar el coneixement adequat de comprensió i expressió oral i escrita de la llengua castellana, superant una prova específica. Les característiques d'esta prova s'indiquen en l'annex III de la present orde.

Requisits generals

Mitjà de publicació

Butlletí Oficial de la Regió de Múrcia -nº 138 Data: 17/06/2013

Accés a la documentació

Les sol·licituds, dirigides al Conseller d'Educació Formació i Ocupació, s'ompliran a través del formulari web que està disponible en l'adreça d'Internet http://www.carm.es/educacion (enllaç instàncies per a les convocatòries extraordinàries d'interins docents a la CARM).

Per a omplir la sol·licitud de participació, els aspirants hauran de consultar la guia de presentació telemàtica en la dita pàgina web.

Una vegada omplit el formulari, s'imprimirà la sol·licitud com a document definitiu, en què constaran, entre altres dades, la data i número de registre d'entrada.

Una vegada omplida la sol·licitud a través de la web i imprés el document definitiu, l'abonament, si és el cas, de la taxa corresponent es farà dins del termini d'ompliment de sol·licituds a través d'una de les dos possibles formes de pagament establides en l'apartat 4.4 de la present convocatòria.

Així mateix, una vegada abonada la taxa, s'entregarà el document definitiu validat per l'entitat bancària corresponent, junt amb la documentació complementària establida en l'apartat 4.5 de la present orde, si és el cas, en els llocs i termini indicats.

Més documentació

Página web de la Región de Murcia

Taxes

Import: 29,36€

L'abonament, si és el cas, de la taxa corresponent es farà dins del termini de presentació de sol·licituds i es durà a terme ingressant el seu import, de forma directa o per mitjà de transferència bancària, a nom de "Convocatoria extraordinaria interinos. Consejería de Educación, Formación y Empleo", en el codi compte "0487-0002-00-20800001697" del Banc Mare Nostrum.

Presentació

Altres formes

ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28)

Article 38

4. Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les administracions públiques podran presentar-se:

a. Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b. Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c. A les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e. En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

El termini d'ompliment de les sol·licituds i de presentació de la documentació complementària a què es referix apartat 4.5, serà de deu dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info