Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Convocatoria de Mestres - 176

Mestres (especialitats: Audició i Llenguatge, Educació Física, Educació Infantil, Educació Primària, Llengua Estrangera: Anglés, Música, Pedagogia Terapèutica).

Descripció

Mestres (especialitats: Audició i Llenguatge, Educació Física, Educació Infantil, Educació Primària, Llengua Estrangera: Anglés, Música, Pedagogia Terapèutica).

Organisme

Govern de Castella i Lleó

Govern de Castella i Lleó: Conselleria d'Hisenda

José Cantalapiedra, 2

47014 Valladolid

Tel. 98 3414 000

Fax 98 3412 942

Web http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDirectorio/1188637390871/_/_/1142233481711?asm=jcyl

Places

Nombre de places: 176

Vegeu la distribució de les places en el punt 1.3.

Taxes

Import: 25,40€

Convocatòria

Concurs oposició

Grup

A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)

Requisits

TITULACIÓ:

Estar en possessió o en condicions que els siga expedit algun dels títols següents:

- Mestre/a.

- Títol de Graduat/ada de Mestre.

- Diplomat/ada en Professorat d'Educació General Bàsica.

- Mestre/a de Primera Ensenyança.

- Mestre/a d'Ensenyança Primària.

Enllaç directe a la web de l'organisme

 • Mitjà de publicacióButlletí Oficial de Castella i Lleó -nº 67 Data: 09/04/2013
 • Accés a la documentació

 • Els qui desitgen participar en el present procediment selectiu, hauran d'omplir i presentar el model de sol·licitud que figura en l'annex I, que estarà disponible en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó (http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es). Així mateix la dita sol·licitud serà facilitada a les direccions provincials d'Educació, a la departamental de la Conselleria d'Educació, i a les oficines i punts d'informació i atenció al ciutadà d'esta administració. Igualment podrà utilitzar-se el model arreplegat en el portal d'educació de la Junta de Castella i Lleó (http://www.educa.jcyl.es). Únicament podrà presentar-se una sol·licitud, llevat que s'opte a més d'una especialitat. En este cas, hauran de presentar-se tantes sol·licituds i documentació justificativa de mèrits com a nombre d'especialitats a què s'opte. La data prevista d'inici de les proves és el dissabte 22 de juny de 2013.
 • Més documentació
  Preguntas frecuentes
 • Taxes
  Import: 25,40€El pagament de la taxa es realitzarà per mitjà d'ingrés en efectiu en qualsevol de les sucursals del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en el compte corrent obert a nom de la Junta de Castella i Lleó, Compte restringit recaptació drets d'examen, amb el número 0182-5579-85-0202358969. L'ingrés podrà efectuar-se directament en qualsevol oficina de la dita entitat o per mitjà de transferència bancària al compte indicat. No s'hi admetrà el pagament per mitjà de gir postal a través del servici de correus o una altra empresa.
 • Presentació
  LlocL'exemplar per a l'Administració corresponent a l'annex I i la documentació establida en la base 3.4, es presentaran en el corresponent termini, preferentment en la direcció provincial d'Educació de la província consignada per l'aspirant com a «Província d'examen».Les sol·licituds i la corresponent documentació podran presentar-se, així mateix, a les oficines a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú . Estes oficines estan obligades, dins de les vint-i-quatre hores a partir de la seua presentació, a cursar les sol·licituds rebudes a la direcció provincial d'Educació de la província consignada per l'aspirant com a provincia d'examen.
  Altres formes- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.
 • El termini de presentació de la sol·licitud junt amb la documentació establida en les bases 3.4.1 i 3.4.2 serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Boletín Oficial de Castilla y León.

  Estat:Obert
 • RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2013, de la Viceconselleria de Funció Pública i Modernització, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, d'adquisició de noves especialitats i de baremació per a la constitució de llistes d'aspirants a ocupar llocs docents en règim d'interinitat en el cos de mestres.
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info