Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Bolsas de trabajo - Varias

Inglés técnico, Formación y orientación laboral, profesores técnicos.

Professors/es de Secundària d'Anglés Tècnic (convocatoria núm. 26/13)

Diputació València

Palacio de Bailia

Plaza de Manises, 4

46003 Valencia

96 3882525

Places

Nombre de places: 10

Convocatòria

BORSA DE TREBALL / Concurs oposició

Grup

A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

Requisits

TITULACIÓ: Estar en possessió d'una de les titulacions d'anglés exigides per a impartir llengua estrangera en el Reial Decret 860/2010, de 2 de juliol, o equivalent o en condicions d'obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.

ALTRES: Acreditar la formació pedagògica i didàctica segons el RD 860/2010, de 2 de juliol.

Requisits generals

Enllaç directe a la web de l'organisme

Mitjà de publicació

Butlletí Oficial de la Província de València -nº 285 Data: 30/11/2013

Accés a la documentació

En les sol·licituds per a prendre part en el present procés, que hauran d'estar degudament emplenades, els aspirants manifestaran que reunixen tots i cadascun de les condicions i requisits exigits en la base tercera, referides a la data de terminació del termini de presentació de sol·licituds, i seran dirigides al president de la Diputació, havent d'utilitzar el model original que es troba en la pàgina web, www.dival.es/personal o arreplegar el dit model original en el Registre General de la Diputació o en l'Oficina d'Atenció a l'Usuari del Servici de Personal (carrer Hug de Montcada, 9, València).

En cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, la presentació es farà en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel funcionari abans de ser certificada.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa dels títols exigits en la base tercera per mitjà de fotocòpies degudament compulsades.

Presentació

Lloc

Registre General (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València)

Les instàncies de participació en la convocatòria de referència, podran ser presentades, a més d'en el Registre General de la Diputació de València, C/ Serrans núm. 2 de València, als efectes de la base quarta de les que regixen la convocatòria, en les següents oficies auxiliars d'este:

- Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Registres Auxiliars de VALÈNCIA

- Plaça de Sant Vicent Ferrer núm. 3

46003 València

C/ Hug de Montcada, núm. 9

46010 València

Registre Auxiliar de CHIVA

Av. Mestre García Navarro, núm. 8

46370 Chiva (València)

Registre Auxiliar de GANDIA

C/ Marquesa de Jura Real, núm. 3

46702 Gandia (València)

Registre Auxiliar de LLÍRIA

C/ Gerardo Ferrando, núm. 3

46160 Llíria (València)

Registre Auxiliar de MONCADA

C/ Lluís Vives, núm. 18

46113 Moncada (València)

Registre Auxiliar de SAGUNT

Av. Sants Patrons, 41

46500 Sagunt (València)

Registre Auxiliar d'UTIEL

C/ Dr. Alejandro García, núm. 27

46300 Utiel (València)

Registre Auxiliar de XÀTIVA

Av. Selgàs, núm. 3

46800 Xàtiva (València)

Altres formes

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de 30 de novembre de 2013 - BOP 285

Estat:Obert

Informació complementària

Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre convocatòria núm. 26/13.-Bases que han de regir la formació d'una borsa de treball de deu profesors/es de Secundària d'anglés tècnic per a prestar els seus servicis en esta corporació.

Professors/ores tècnics/tècniqes (convocatòria núm. 25/13)

Diputació València

Palacio de Bailia

Plaza de Manises, 4

46003 Valencia

96 3882525

Places

Nombre de places: 20

Convocatòria

BORSA DE TREBALL / Concurs oposició

Grup

A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)

Requisits

TITULACIÓ: Estar en possessió del títol d'Enginyer Tècnic Agrícola en totes les seues especialitats o Enginyer Tècnic Forestal en totes les seues especialitats, o equivalent als efectes docents, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.

ALTRES: Acreditar la formació pedagògica i didàctica segons el RD 860/2010, de 2 de juliol.

Requisits generals

Enllaç directe a la web de l'organisme

Mitjà de publicació

Butlletí Oficial de la Província de València -nº 285 Data: 30/11/2013

Accés a la documentació

En les sol·licituds per a prendre part en el present procés, que hauran d'estar degudament emplenades, els aspirants manifestaran que reunixen totes i cadascuna de les condicions i requisits exigits en la base tercera, referits a la data de terminació del termini de presentació de sol·licituds, i seran dirigides al president de la Diputació; s'ha d'utilitzar el model original de la sol·licitud que es troba en la pàgina web www.dival.es/personal o passar a agafar el dit model original pel Registre General de la Diputació o l'Oficina d'Atenció a l'Usuari del Servici de Personal (carrer Hug de Montcada, 9, València).

En cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, la presentació es farà en un sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel funcionari abans de ser certificada.

La sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la documentació acreditativa dels títols exigits en la base tercera per mitjà de fotocòpies degudament compulsades.

Presentació

Lloc

Registre General (palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València)

Les instàncies de participació en la convocatòria de referència podran ser presentades, a més d'en el Registre General de la Diputació de València, C/ Serrans núm. 2 de València, als efectes de la base quarta que regix la convocatòria, en les següents oficies auxiliars d'este resgistre:

- Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Registres auxiliars de VALÈNCIA

- Plaça de Sant Vicent Ferrer, núm. 3

46003 València

C/ Hug de Montcada, núm. 9

46010 València

Registre auxiliar de CHIVA

Av. Mestre García Navarro, núm. 8

46370 Chiva (València)

Registre auxiliar de GANDIA

C/ Marquesa de Jura Reial, núm. 3

46702 Gandia (València)

Registre auxiliar de LLÍRIA

C/ Gerardo Ferrando, núm. 3

46160 Llíria (València)

Registre auxiliar de MONCADA

C/ Lluís Vives, núm. 18

46113 Moncada (València)

Registre auxiliar de SAGUNT

Av. Sants Patrons, 41

46500 Sagunt (València)

Registre auxiliar d'UTIEL

C/ Dr. Alejandro García, núm. 27

46300 Utiel (València)

Registre auxiliar de XÀTIVA

Av. Selgàs, núm. 3

46800 Xàtiva (València)

Altres formes

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

Quinze dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de 30 de novembre de 2013 - BOP 285.

Estat:Obert

Informació complementària

Anunci de la Diputació Provincial de València sobre la convocatòria núm. 25/13. Bases que han de regir la formació d'una borsa de treball de vint professors/ores tècnicos/tècniques per a prestar els seus servicis en esta corporació.

Professors/es de Secundària de Formació i Orientació Laboral (Convocatoria núm. 24/13)

Organisme

Diputacions

Diputació València

Palacio de Bailia

Plaza de Manises, 4

46003 Valencia

96 3882525

Places

Nombre de places: 10

Convocatòria

BORSA DE TREBALL / Concurs oposició

Grup

A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

Requisits

TITULACIÓ: Estar en possessió d'un dels títols següents: Llicenciat en Dret, Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres, Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració, Llicenciat en Ciències del Treball, Llicenciat en Economia, Llicenciat en Psicologia, Llicenciat en Sociologia, Enginyer en Organització Industrial. I de conformitat amb el que establix en la disposició addicional única i l'annex V del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents aprovat pel Reial Decret 276/2007 de 23 de febrer i l'Orde de 15 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, són equivalents als efectes de docència les titulacions que a continuació es detallen: Diplomat en Ciències Empresarials, Diplomat en Relacions Laborals, Diplomat en Treball Social, Diplomat en Educació Social, Diplomat en Gestió i Administració Pública, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.

ALTRES: Acreditar la formació pedagògica i didàctica segons el RD 860/2010, de 2 de juliol.

Requisits generals

Mitjà de publicació

Butlletí Oficial de la Província de València -nº 285 Data: 30/11/2013

Accés a la documentació

En les sol·licituds per a prendre part en el present procés, que hauran d'estar degudament omplides, els aspirants manifestaran que reunixen totes i cada una de les condicions i requisits exigits en la base tercera, referides a la data de terminació del termini de presentació de sol·licituds, i seran dirigides al president de la Diputació, i s'haurà d'utilitzar el model original que es troba en la pàgina web, www.dival.es/personal o arreplegar el mencionat model original en el Registre General de la Diputació o en l'Oficina d'Atenció a l'Usuari del Servici de Personal (carrer Hug de Montcada, 9, València).

En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, la presentació es farà en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel funcionari abans de ser certificada.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa dels títols exigits en la base tercera per mitjà de fotocòpies degudament compulsades.

Presentació

Lloc

Registre General (Palau de la Batlia, carrer de Serrans, núm. 2, València)

Les instàncies de participació en la convocatòria de referència, podran ser presentades, a més de en el Registre General de la Diputació de València, C/ Serrans núm. 2 de València, als efectes de la base quarta que regixen la convocatòria, en les següents oficies auxiliars:

-Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Registres auxiliars de VALÈNCIA

-Plaça de Sant Vicent Ferrer núm. 3

46003 València

C/ Hug de Montcada, núm. 9

46010 València

Registre auxiliar de CHIVA

Av. Mestre García Navarro, núm. 8

46370 Chiva (València)

Registre auxiliar de GANDIA

C/ Marquesa de Jura Real, núm. 3

46702 Gandia (València)

Registre auxiliar de LLÍRIA

C/ Gerardo Ferrando, núm. 3

46160 Llíria (València)

Registre auxiliar de MONCADA

C/ Lluís Vives, núm. 18

46113 Moncada (València)

Registre auxiliar de SAGUNT

Av. Sants Patrons, 41

46500 Sagunt (València)

Registre auxiliar d'UTIEL

C/ Dr. Alejandro García, núm. 27

46300 Utiel (València)

Registre auxiliar de XÀTIVA

Av. Selgás, núm. 3

46800 Xàtiva (València)

Altres formes

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

15 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de 30 de Novembre de 2013 - BOP 285.

Estat:Obert

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info