Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Cursos y pruebas - capacitación

Convocatòria per a la realització de cursos i proves finals conduents a l'obtenció de les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana, destinats a docents de centres sostinguts amb fons públics.

Objecte del tràmit

Convocar els cursos i les respectives proves finals conduents a l'obtenció de les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana, destinats a docents de centres sostinguts amb fons públics.

· El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià faculta el professorat que l'obtinga, i al mateix temps serà el requisit mínim, per a l'ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en totes les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els mencionats nivells i etapes.

· El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera faculta el professorat que l'obtinga, i al mateix temps serà el requisit mínim, per a l'ensenyança en la llengua estrangera corresponent, com a llengua vehicular, en les àrees, matèries, àmbits i mòduls no lingüístics que s'impartisquen en les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els mencionats nivells i etapes.

· El Diploma de Mestre de Valencià té com a objecte millorar la competència professional aconseguida pel professorat per mitjà de l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.

Inici

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Els destinataris de la formació seran els arreplegats en l'article 4.2 de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV núm. 6893, de 31.10.2012):

a) El personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en què s'impartisquen les ensenyances regulades per la Llei Orgànica d'Educació.

b) Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris des dels quals es presten servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.

c) Personal que haja finalitzat els graus i el màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i que este personal no supose més del 50 % de participació en l'activitat.

Requeriments

S'apliquen les condicions de participació en activitats de formació permanent del professorat regulades en l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV núm. 6893, de 31.10.2012). Així mateix, en el cas que hi haja més sol·licituds que places oferides, es realitzarà un procés de baremació per al qual es tindrà en compte l'ordenació fixada en l'apartat 4.2 de l'Orde 65/2012, i en cas d'empat, l'orde d'inscripció. A més, en cada cas es donarà sempre preferència als docents d'Educació Infantil. Pot sol·licitar la inscripció en un dels cursos regulats per esta convocatòria el professorat que estiga en situació d'acreditar la següent titulació lingüística prèvia:

1. Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià

· Nivell C1 de valencià, que es correspon amb el Certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o altres certificats equivalents.

· Nivell C2 de valencià, que es correspon amb el Certificat de Grau Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o altres certificats equivalents.

· Nivell II del Pla de Formació Lingüisticotècnica en llengües, regulat per l'Orde de 5 d'octubre de 2009. El professorat que al·legue una titulació diferent de la de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o del Nivell II del Pla de Formació Lingüisticotècnica en llengües haurà d'acreditar-la en el moment de la sol·licitud.

2. Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera

· Nivell B2, o superior, del Marc Europeu Comú de Referència en la llengua estrangera corresponent segons el que es regula en el Decret 61/2013 , de 17 de maig, del Consell, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOCV núm. 7027, de 20.05.2012) o en les modificacions a l'annex del decret realitzades per la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres, per mitjà d'una orde de la conselleria competent en matèria d'educació. En este cas, una vegada admés al curs i independentment de la presentació prèvia per via telemàtica, s'ha de presentar una fotocòpia compulsada de la titulació de llengua estrangera per registre d'entrada adreçada al Servici de Formació del Professorat.

No han de presentar cap documentació relativa a la titulació de llengua estrangera:

· Aquells participants que hagen sigut acreditats per les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport d'acord amb el que preveu la Resolució de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d'ensenyança no universitària per a l'acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.

· Aquells participants que hagen obtingut la qualificació d'apte en la prova final del Pla formatiu Competència Comunicativa en Anglés del curs 2012-2013, celebrada el 26 d'octubre.

3. Diploma de Mestre de Valencià

· Nivell C2 de valencià, que es correspon amb el Certificat de Grau Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o altres certificats equivalents.

· Nivell III del Pla de Formació Lingüisticotécnica en llengües segons l'Orde de 5 d'octubre de 2009. El professorat que al·legue una titulació diferent de la de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o del nivell III del Pla de Formació Lingüisticotècnica en llengües haurà d'acreditar-la en el moment de la sol·licitud.

Addicionalment, per a poder inscriure's en un curs preparatori de les proves per a l'obtenció del Diploma de Mestre de Valencià, s'haurà d'estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyança en Valencià, segons el contingut de l'article 5 de l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana.

4. Docents que presten servicis en centres privats concertats i centres públics dependents d'altres administracions públiques de la Comunitat Valenciana

Han d'acreditar que ocupen un lloc docent per mitjà d'una nòmina actualitzada (setembre 2013, o posterior). En el cas que no es dispose de la nòmina per haver-se incorporat recentment a un centre educatiu, es pot aportar còpia del contracte laboral.

El compliment de tots els requisits mencionats en esta base s'ha de produir abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Inici

Quan s'ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El període d'inscripció serà des del dia de la publicació d'esta convocatòria fins al 25 de novembre de 2013, ambdós inclosos.

Inici

On s'ha d'anar?

- Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

- I, preferentment, a:

Inici

Què s'ha de presentar?

Impresos associats

Accés al formulari d'inscripció. Ensenyament en valencià

Inici

Com sol·licitar-ho?

Passos

1. Inscripció

El període d'inscripció serà des del dia de la publicació d'esta convocatòria fins al 25 de novembre de 2013, ambdós inclosos.

La sol·licitud d'inscripció es farà a través de la pàgina web del Servici de Formació del Professorat, http://www.cefe.gva.es/per/es/sfp_94_ccdm.asp.

L'admissió estarà determinada pel compliment de les condicions de participació de la convocatòria fixades en el punt 5 d'esta convocatòria.

2. Formalització de la matrícula

Cada participant ha d'inscriure's en el curs preparatori de les proves que desitge realitzar, segons l'estructura que es pot consultar en la pàgina web del Servici de Formació del Professorat.

Únicament podrà presentar-se la sol·licitud de participació per a un curs. En el cas que desitge realitzar algun canvi, quan s'intente inscriure en un altre curs, es rebrà un correu electrònic amb l'enllaç per a poder renunciar a l'anterior, a fi de poder tramitar una nova inscripció, sempre que s'estiga dins de termini.

En el cas d'haver d'aportar alguna documentació, cal fer-ho en el moment de la inscripció segons el procediment telemàtic que s'indicarà. No obstant això, la coordinació dels cursos podrà requerir posteriorment la documentació que crega oportuna quan no dispose d'esta.

L'omissió o la falsedat de qualsevol de les dades o de la documentació que siga requerida comportarà l'anul·lació de la inscripció en qualsevol moment.

3. Llista provisional de participants admesos

La llista provisional de persones admeses i no admeses es farà pública en la web del Servici de Formació del Professorat (http://www.cefe.gva.es/per/es/sfp_94_pflt_hivern.asp) a partir del dia 29 de novembre de 2013.

4. Al·legacions

S'establirà un període de 10 dies naturals, a comptar des del dia de la publicació de la llista provisional, perquè les persones excloses puguen presentar al·legacions a través del formulari electrònic que s'habilitarà a este efecte. Només es prendrà en consideració la documentació justificativa al·legada durant el termini de presentació de sol·licituds. Qualsevol informació omesa o consignada erròniament per la persona interessada no podrà ser invocada a l'efecte de futures reclamacions, ni considerar per este motiu lesionats els seus interessos i drets.

5. Llista definitiva de participants admesos

La llista definitiva de persones admeses i no admeses es farà pública en la web del Servici de Formació del Professorat (http://www.cefe.gva.es/per/es/sfp_94_pflt_hivern.asp) a partir del dia 12 de desembre de 2013.

A fi de poder participar en els cursos, s'ha de CONFIRMAR l'assistència en la pàgina web on es realitza la inscripció, incloses les persones en ESPERA, en el període que s'indique en el moment de la publicació dels llistats definitius de sol·licituds admeses.

El llistat definitiu de participants en els cursos s'elaborarà basant-se en les confirmacions, per tant, LA FALTA DE CONFIRMACIÓ IMPLICARÀ LA PÈRDUA DE LLOC en el curs.

Si després d'haver confirmat no s'hi pot assistir, cal RENUNCIAR, ja que segons el punt 4 de l'article 17 de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV núm. 6893, de 31.10.2012), la baixa no justificada en alguna activitat es podrà penalitzar amb la no-admissió en posteriors accions formatives durant els dotze mesos següents a l'efectivitat de la baixa.

La llista definitiva d'admesos i no admesos, amb el lloc de realització dels cursos, es publicarà cinc dies abans de l'inici dels cursos.

Inici

Com es tramita telemàticament?

http://www.cefe.gva.es/per/es/sfp_94_ccdm.asp

Inici

Informació complementària

1. Calendari, horari, llocs de realització i formació de grups

Els cursos, que són preparatoris de les proves per a l'obtenció dels certificats de capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o en la llengua estrangera corresponent i del Diploma de Mestre de Valencià, s'organitzaran en dos mòduls.

· Mòdul 1. Formació en línia amb una duració de 30 hores.

Este mòdul es realitzarà entre el 14 de gener i l'11 de març de 2014 a través de la plataforma Moodle del Servici de Formació del Professorat (http://cefire.edu.gva.es/). Per a conéixer el funcionament de la plataforma es pot accedir al curs d'autoformació d'usuaris de Moodle: http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=4384.

Per a superar este mòdul cal assistir de manera obligatòria a la sessió presencial inicial del dia 14 de gener i realitzar totes les activitats que es proposen en la plataforma, tant qüestionaris autocorrectius com tasques de cada unitat, d'acord amb el calendari que es fixarà en la plataforma.

La superació del mòdul 1 serà requisit per a poder accedir en el mòdul 2.

El lloc i l'horari de la sessió inicial figuren en la relació de cursos oferits que es pot trobar en la pàgina web del Servici de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, http://www.cefe.gva.es/per/es/sfp_0_sfp.asp.

· Mòdul 2. Formació semipresencial amb una duració de 20 hores.

Constarà de cinc sessions presencials de dos hores de duració que començaran el 25 de març de 2014 i acabaran el dia 6 de maig de 2014. L'horari de realització és el que figura en la relació de cursos oferits que es pot trobar en la pàgina web del Servici de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, http://www.cefe.gva.es/per/es/sfp_0_sfp.asp. Totes les sessions es realitzaran en dimarts. Durant estes sessions s'haurà d'elaborar la unitat didàctica a què es referix el punt 12 d'esta convocatòria. La resta d'hores, fins a arribar al total de 20 de què consta el mòdul correspon a treball individual de preparació dels elements necessaris per a la unitat didàctica.

Els grups semipresencials seran reunits i reubicats en funció de la demanda, de la disponibilitat d'aules en els centres educatius i del nombre d'alumnes. Per tant, l'assignació de centre serà provisional fins a l'aparició de la llista definitiva de persones admeses. Per a organitzar un grup, el nombre de participants mínim serà de 25 i el màxim de 30.

En tots els casos, els coordinadors dels cursos establiran el calendari definitiu de les sessions tenint en compte les festes locals establides pel consell escolar municipal de cada localitat, i se n'informarà els assistents en la primera sessió de cada mòdul.

2. Adaptacions

S'establiran, per a les persones amb discapacitat, les adaptacions de temps i mitjans pertinents perquè els aspirants puguen seguir els cursos i realitzar l'examen en les condicions més favorables, sense que puguen ser eximits de la realització de cap de les àrees de la prova.

S'haurà de sol·licitar i justificar per mitjà d'una sol·licitud per registre d'entrada adreçada al Servici de Formació del Professorat, adjuntant el certificat mèdic pertinent durant el període d'inscripció.

3. Avaluació

Les proves d'avaluació es realitzaran en dos convocatòries. La primera es realitzarà el dia 20 de maig de 2014 i la segona, per a les persones que no siguen aptes en la primera, el 20 de setembre de 2014. Per a les proves del dia 20 de maig caldrà confirmar la participació entre el 9 i el 16 de maig. Per a les proves del dia 20 de setembre caldrà confirmar la participació entre el 25 d'agost i el 8 de setembre. LA FALTA DE CONFIRMACIÓ IMPLICARÀ NO REALITZAR LA PROVA.

Una vegada realitzades les proves, es farà pública en la pàgina web del Servici de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.cefe.gva.es/per/es/sfp_0_sfp.asp), la llista provisional d'aspirants amb la qualificació d'apte o no apte, amb el procediment per a realitzar, si és el cas, la sol·licitud de revisió de la correcció.

4. Expedició de les titulacions administratives

Una vegada publicades les llistes definitives d'aptes, s'emetran d'ofici les titulacions administratives a què es referix esta convocatòria, sempre que la informació referida a la competència lingüística (nivells C1 i C2 de valencià i nivell B2 o superior de llengua estrangera segons es regula en el Decret 61/2013) dels participants conste en el seu expedient. L'enllaç per a descarregar-se les titulacions administratives firmades digitalment s'enviarà per correu electrònic a cada participant.

Obligacions

1. Assistència

L'assistència a la primera sessió presencial dels cursos o mòduls és obligatòria. En cas d'absència, cal justificar-la davant del coordinador del curs. A més, és obligatòria també l'assistència al 85% del total de les sessions presencials del curs (Orden 65/2012, de 26 d'octubre) i la realització de totes les activitats plantejades en la formació a distància; per tant, els inscrits que no hi assistisquen perdran el dret a presentar-se a les proves finals.

2. Avaluació

Per a poder obtindre les titulacions administratives s'ha d'obtindre la qualificació d'apte en les proves finals que s'organitzaran al finalitzar els cursos.

Per a poder participar en la prova d'avaluació cal complir les condicions descrites en el punt 11 i presentar la unitat didàctica que s'ha d'elaborar al llarg de les sessions del mòdul 2. Esta unitat didàctica s'ha d'entregar en suport electrònic i ha d'ajustar-se als models indicats al llarg del curs. La presentació de la unitat didàcticaimplica la cessió dels drets amb llicència Creative Commons (CC-BY-NC-SA) a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Les proves d'avaluació permeten constatar el rendiment obtingut en els aspectes teòrics i pràctics, escrits i orals, fins a aconseguir els nivells que s'exigixen. Per a obtindre la qualificació d'apte, cada assistent haurà de superar la part oral i l'escrita del mateix examen, les dos conjuntament, bé siga en la primera prova al final del curs, bé siga en la segona prova, al setembre.

Es crearà una comissió avaluadora que assumirà les tasques de convocatòria, correcció i revisió, si és el cas, de les proves d'avaluació.

Inici

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

- Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7006, de 18/04/13).

- Resolució de 26 d'agost de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establix el Pla Anual de Formació Permanent del Professorat per al curs 2013-2014 (DOCV núm. 7101, de 02/09/13).

- Convocatòria de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a la realització de cursos i proves finals conduents a l'obtenció de les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana, destinats a docents de centres sostinguts amb fons públics (publicada en la web de la conselleria).

Llistat de normativa

Vegeu la Resolució de 26 d'agost de 2013.

Vegeu la convocatòria.

Vegeu l'Orde 17/2013, de 15 d'abril.

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info