Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Grupos de Trabajo - Profesorado

Convocatòria de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de grups de treball i seminaris per al curs 2013/2014.

Objecte del tràmit

1. La modalitat formativa de grup de treball té per objecte l'anàlisi, l'elaboració de materials i/o la seua experimentació, si és procedent, al llarg del curs escolar des del punt de vista de la pràctica educativa. Per la seua banda, la modalitat formativa de seminari coordina l'actitud reflexiva conjunta i el debat docent per a aprofundir en l'estudi de qüestions educatives científiques, metodològiques o didàctiques, amb suport ocasional d'un expert. Ambdós propostes les desenrotlla un conjunt de docents procedents d'un o més centres o servicis educatius.

2. La proposta de treball és definida pels seus integrants, adequant-se a les línies prioritàries i a les ferramentes de creació i publicació de continguts que s'establixen en esta convocatòria.

Inici

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

1. Podran participar en esta convocatòria:

- El professorat, els educadors i el personal especialitzat en actiu en centres docents mantinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana d'ensenyances no universitàries regulades per la LOE.

- Els servicis de la Inspecció Educativa.

- El personal docent que pertany a la xarxa dels CEFIRE.

- El personal de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que ocupe llocs de naturalesa docent.

2. A cada participant se li podran certificar, com a màxim, un grup de treball i un seminari en el curs escolar 2013/2014.

Requeriments

1. El grup de docents definirà els següents aspectes per a la seua constitució:

1. Títol

2. Coordinador

3. Relació de participants

4. Temporalització

5. Objectius del grup de treball/seminari

6. Continguts a desenrotllar/experimentar

7. Metodologia

8. En el cas del grup de treball, materials a experimentar/elaborar

9. Avaluació del funcionament del grup de treball/seminari

2. En el cas de grups de treball, el nombre de participants, incloent-hi el coordinador, no podrà ser inferior a tres ni tampoc podrà ser superior a deu, i, a més, s'haurà de justificar l'aportació de cada participant en el cas de ser de diferents especialitats.

En el cas de seminaris, el nombre de participants, incloent-hi el coordinador, no podrà ser inferior a cinc.

No s'admetran modificacions en la composició dels participants, excepte baixes i canvi de coordinador, sempre que es mantinguen tots els requisits.

3. S'aportarà un certificat d'autorització de la direcció del centre per a ocupar els espais on es realitze el grup de treball i/o seminari. La plantilla del certificat es podrà obtindre una vegada s'haja omplit la sol·licitud i s'haja enviat/guardat correctament.

4. El treball, sempre que s'haja aprovat, es realitzarà des de l'1 de desembre de 2013, amb una duració mínima de tres mesos i amb una o més sessions setmanals d'un mínim de noranra minuts, siguen presencials o a través de les sales de videoconferència habilitades en la plataforma Moodle del Servici de Formació del Professorat. Quan corresponga, la presentació dels materials elaborats es realitzarà després de l'última sessió i abans del 30 de juny de 2014.

Inici

Quan s'ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini serà des del 6 de novembre fins al 25 de novembre de 2013.

Inici

Què s'ha de presentar?

El formulari d'inscripció es troba en la següent adreça d'Internet: http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=convocatoria&id=143&usuario=invitado&idioma=es

Impresos associats

Formulari d'inscripció. Grups de treball i seminaris

Inici

Com sol·licitar-ho?

Passos

1. Sol·licituds

El coordinador del grup de treball o seminari presentarà la sol·licitud de participació en la pàgina web del Servici de Formació del Professorat de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport des de l'endemà de la publicació de la convocatòria fins al 25 de novembre de 2013: http://www.cece.gva.es/per/es/sfp_5002_convocformauto.asp

El coordinador d'aquells grups de treball o seminaris arreplegats en el PAF també ha d'omplir esta sol·licitud de participació en els terminis indicats.

És requisit per a l'aprovació de l'activitat haver completat i corregit la sol·licitud, així com la inclusió de tots els apartats del projecte a desenrotllar.

En el cas de seminaris, si es proposa la designació de ponent extern, s'haurà d'adjuntar el seu currículum. El formulari d'inscripció es localitza en la pàgina web del Servici de Formació del Professorat, http://www.cece.gva.es, Educació, Formació del Professorat, Formació, Grups de treball i seminaris.

2. Revisió de sol·licituds

Una vegada rebudes les sol·licituds, la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística realitzarà una revisió inicial a través de la xarxa d'assessors de formació. L'assessor encarregat contactarà amb el coordinador a fi de concretar aquells aspectes de la sol·licitud que requerisquen ampliar-se, perquè es realitzen els ajustos necessaris.

3. Comissió de valoració

En l'àmbit de cada CEFIRE es constituirà una comissió de valoració de sol·licituds de grups de treball, integrada per:

La persona que exercix la direcció del CEFIRE, que actuarà com a president i tindrà vot de qualitat.

Dos vocals designats per la direcció del CEFIRE entre els seus assessors de formació.

La comissió determinarà si és procedent la continuïtat de les sol·licituds que tinga assignades.

En cap cas s'aprovaran sol·licituds que proposen l'exercici d'activitats normativament ordenades.

4. Motius d'exclusió

Els motius per a excloure la sol·licitud seran els següents:

No complix els requisits de la convocatòria.

No aporta la documentació.

L'objecte del grup de treball / seminari no s'ajusta a la modalitat formativa.

5. Aprovació

El Servici de Formació del Professorat realitzarà la proposta de selecció definitiva, que serà elevada a la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística perquè siga aprovada i publicada.

Inici

Com es tramita telemàticament?

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=convocatoria&id=143&usuario=invitado&idioma=va

Inici

Informació complementària

1. Certificat

El certificat de la formació s'expedirà des del CEFIRE corresponent. El desenrotllament de materials curriculars se certificarà de forma diferenciada respecte als grups de treball que no desenrotllen materials curriculars.

Només podran tindre dret a certificat aquells participants dels grups de treball i seminaris avaluats positivament que no hagen acumulat faltes d'assistència o de treball efectiu superiors al 15% de les hores totals.

2. Propietat intel·lectual i publicació de materials

Els autors dels materials elaborats pels grups de treball seleccionats es comprometran per escrit a cedir gratuïtament a la Generalitat els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats, de l'obra que envien, per a tot el món i per la duració màxima actualment prevista en la llei per a la protecció dels drets cedits i amb facultat de cessió a tercers. No obstant això, la Generalitat podrà autoritzar la publicació dels dits treballs seleccionats per compte dels autors o autores o un tercer. Així mateix, els autors o les autores es comprometen a elaborar, a petició de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, les modificacions necessàries perquè es puguen publicar totalment o parcialment en el format que la dita direcció general considere més adequat.

El document de cessió s'ajustarà al model que hi ha en la web del Servici de Formació del Professorat i haurà de ser adjuntat a la sol·licitud. L'incompliment d'esta obligació deixarà sense efecte la participació en la convocatòria. Tots els materials certificats seran publicats en els repositoris de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport fent constar el nom dels participants i els coordinadors.

Els autors dels materials es fan responsables del compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades LOPD i en matèria de propietat intel·lectual LPI.

Obligacions

1. Línies d'actuació

Els grups de treball i seminaris es basaran en les línies prioritàries d'actuació establides pel Pla Anual de Formació (PAF), per la Resolució de 26 d'agost de 2013 de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística.

En el cas dels grups de treball, a més s'incidirà en el desenrotllament de materials curriculars.

2. Finalització

Finalitzat l'exercici de l'activitat, el coordinador presentarà per via telemàtica la documentació que es relaciona a continuació:

1. Memòria final.

2. Materials elaborats, en el cas de grups de treball.

3. Gravació de les sessions de videoconferència, en el cas de sessions de treball a distància.

4. Actes de les sessions de reunió amb la firma dels membres assistents.

El coordinador haurà de recuperar la seua sol·licitud, en què disposarà d'un espai habilitat a este efecte. L'accés a la sol·licitud es localitzarà en http://www.cece.gva.es, Educació, Formació del professorat, Formació, Grups de treball i seminaris.

El Servici de Formació del Professorat proporcionarà, abans de la seua finalització, les vies i les plantilles per a la presentació dels documents, sempre en suport digital. En concret, els materials elaborats usaran la ferramenta eXe-Learning per a l'empaquetatge de continguts.

Si els materials elaborats són vídeos o materials per a pissarra digital (formato Notebook) i no s'han adaptat al format eXeLearning, a més de la seua entrega, s'haurà d'incloure en l'índex de la plantilla destinada als materials el procés de creació dels materials corresponents, el seu desenrotllament, la seua aplicació en l'aula, la justificació del seu ús, etc.

A la recepció, l'assessor assignat emetrà una avaluació del treball realitzat i de la consecució dels objectius.

Inici

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

- Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives (DOCV núm. 6893, de 31/10/2012).

- Convocatòria de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de grups de treball i seminaris per al curs 2013/2014 (publicada en la web de la Conselleria).

Llistat de normativa

Vegeu l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre

Vegeu convocatòria

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info