Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Tcos Bibliotecas

Hasta 15 de noviembre.

2 PLAZAS DE TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA LLORET DE MAR. ESPAÑA

En el Boletín Oficial de la Provincia número 200, de 17 de octubre de 2013, se han

publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Dos plazas de Técnico Auxiliar de Biblioteca, perteneciente a la escala de

Administración Especial, subescala Técnica, mediante el sistema de concurso-oposición

libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Catalunya.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de

conformidad con las bases, se harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de

Girona y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lloret de Mar, 17 de octubre de 2013.–El Alcalde, P.D. (Decreto de la Alcaldía de 17

de enero de 2005), el Secretario General, Rafael Josep García Jiménez.

Información adicional

Fecha límite: Viernes, 15 Noviembre 2013

Mi web: auxiliar de biblioteca Lloret de Mar

Área: Bibliotecas y archivos

Web contacto: Nombre de la web

País: España

Localidad: Lloret de Mar

Comunidad Autónoma: Cataluña

******************************************************************************

2 PLAZAS DE TÉCNICO MEDIO BIBLIOTECARIO MASNOU (EL). ESPAÑA

Ayuntamiento de El Masnou

- Amb caràcter general, organitzar i gestionar els serveis de la biblioteca que li siguin assignats.

- Fer propostes d'adequació del fons bibliogràfic, que, integrant els interessos i les característiques dels

usuaris, l'equipament, l'entorn i els recursos, garanteixin la prestació d'un servei de qualitat.

- Organitzar, catalogar i fer el manteniment del fons bibliogràfic i documental de la Biblioteca.

- Gestionar el procés de selecció, compra, recepció i revisió dels documents adquirits per la Biblioteca.

- Organitzar activitats de difusió de la Biblioteca i de promoció de la lectura i fer-ne avaluació.

- Elaborar informes, materials de difusió, gràfics, estadístiques i indicadors que permetin el seguiment de les

activitats pròpies, analitzant, sintetitzant i adaptant la informació a les característiques del missatge i el

destinatari.

- Realitzar estudis sobre els serveis que presta la Biblioteca per tal d'adaptar-los a les necessitats dels usuaris.

- Elaborar i mantenir actualitzats catàlegs, guies, bibliografies, dossiers i altres documents similars per tal

d'apropar la informació als usuaris.

- Elaborar i mantenir actualitzat el web i tenir cura dels diferents mitjans de comunicació virtual, així com

vetllar perquè els seus continguts siguin coherents, estructurats i accessibles.

- Dissenyar i mantenir la intranet de la Biblioteca com a instrument de treball de comunicació del personal de

la Biblioteca.

- Informar i assessorar els usuaris sobre aspectes d'ús i funcionament de la Biblioteca, així com dels recursos i

les activitats que s'ofereixen tant al centre com al municipi.

- Organitzar i controlar el servei de préstec d'acord amb la normativa establerta.

- Crear, organitzar i realitzar programes de formació d'usuaris.

- Organitzar i participar en reunions de treball, comissions i altres activitats programades per la Biblioteca

Información adicional

Fecha límite: Miércoles, 13 Noviembre 2013

Mi web: 2 plazas de tecnico

Área: Bibliotecas y archivos

Web contacto: Nombre de la web

País: España

Localidad: Masnou

Comunidad Autónoma: Cataluña

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info