Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Científicos titulares investigación

20 días de presentación después de su publicación en el Boletín correspondiente.

Escala de científics titulars dels organismes públics d'investigació.

Organisme

Presidència i ministeris

Ministeri d'Economia i Competitivitat

Places

Nombre de places: 15

- Es reserva una plaça per al torn de discapacitat.

Taxes

Import: 29,30€

Convocatòria

Valoració de mèrits

Grup

A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

Seguiment

Fase: Convocatòria

Mitjà de publicació

Butlletí Oficial de l'Estat-nº 260 Data: 30/10/2013

Accés a la documentació

Els qui desitgen participar en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en el model de sol·licitud 790 que serà facilitat gratuïtament en Internet en la pagina web www.060.es.

La presentació de sol·licituds es realitzarà per qualsevol dels mitjans següents:

a) Els interessats podran presentar (amb certificat digital) la seua sol·licitud a través d'Internet en el Portal del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l'adreça www.minhap.es (Processos selectius d'ocupació pública. Inscripció en els processos selectius) o del Portal del ciutadà www.060.es (Inscripció en proves selectives per Internet).

La presentació de sol·licituds per esta via comportarà igualment el pagament telemàtic de la taxa de drets d'examen, en els termes que preveu l'Orde HAC/729/2003, de 28 de març, per la qual s'establixen els supòsits i les condicions generals per al pagament per via telemàtica de les taxes que constituïxen recursos de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics (Boletín Oficial del Estado de 2 d'abril).

En les sol·licituds omplides per via telemàtica, la documentació addicional que, segons el que preveuen els apartats 4.5 i 4.6, han de remetre junt amb la sol·licitud, ho podran fer annexant-la, en un document pdf, a la sol·licitud telemàtica o presentant-la directament en els llocs previstos en la lletra següent.

b) Els interessats podran formalitzar la seua sol·licitud en suport paper, omplint i imprimint el model 790 referit en la base anterior i presentant-lo en el registre corresponent.

Taxes

Import: 29,30€

El pagament de la taxa de drets d'examen s'efectuarà, junt amb la presentació de la sol·licitud, en qualsevol banc, caixa d'estalvis o cooperativa de crèdit de les que actuen com a entitats col·laboradores en la recaptació tributària.

Exempció

Per als membres de famílies nombroses de categoria general l'import de la taxa serà de 14,65 ?.

Presentació

Lloc

Registres Generals del Ministeri d'Economia i Competitivitat (carrer Albacete, 5, 28027 Madrid); del Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT) (avinguda Complutense, 22, 28040, Madrid); de l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC) (carrer Via Láctea, s/n, 38200, La Laguna. Santa Cruz de Tenerife); de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII), (avinguda de Monforte de Lemos, núm. 5, 28029, Madrid); de l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) (carrer Serrano, 117, 28006, Madrid); de l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA) (carretera de La Coruña Km 7,5, 28040, Madrid); de l'Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO) (carrer Corazón de María, núm. 8, 28002, Madrid), i en l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME) (carrer Ríos Rosas núm. 23, 28003, Madrid), així com en els registres de les delegacions i subdelegacions del Govern de l'Administració General de l'Estat, sense perjuí del que disposa l'apartat dotze de l'Orde APU/3416/2007, de 14 de novembre, per la qual s'establixen les bases comunes que regiran els processos selectius per a ingrés o accés en cossos o escales de l'Administració General de l'Estat.

20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'esta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado i es dirigirà a la Secretaria d'Estat d'investigació, Desenrotllament i Innovació del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Estat:Obert

Informació complementària

- Només podrà presentar-se una sol·licitud, en la qual haurà d'incloure's també una única especialitat i s'omplirà d'acord amb les instruccions de l'annex III. La presentació de dos o més sol·licituds, la inclusió en una instància de dos o més especialitats o la falta de reflex en esta d'una especialitat concreta suposarà l'exclusió de l'aspirant sense que estos errors puguen ser esmenats posteriorment.

- Tota informació que afecte la present convocatòria i al desenrotllament del procés selectiu estarà disponible en el portal 060.es.

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info