Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Maestro perfil bilingüe

Presentación: 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín correspondiente.

Cos de mestres amb perfil bilingüe

Organisme

Junta d'Andalusia

Junta d'Andalusia: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Av. Juan Antonio de Vizarrón s.n.

Edifici Torretriana, Illa de la Cartuja

41092 Sevilla

Tel. 95 506 40 00

Fax 95 506 40 10

Places

CODI LLOC

12597031 Educació Infantil-Alemany

12597035 Música-Alemany

10597031 Educació Infantil-Francés

10597035 Música-Francés

11597031 Educació Infantil-Anglés

11597035 Música-Anglés

12597034 Educació Física-Alemany

12597038 Educació Primària-Alemany

10597034 Educació Física-Francés

10597038 Educació Primària-Francés

11597034 Educació Física-Anglés

11597038 Educació Primària-Anglés

Convocatòria

BORSA DE TREBALL / Valoració de mèrits

Grup

A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)

Requisits

TITULACIÓ: Vegeu l'apartat 2.1b de la convocatòria. Per a la titulació de l'idioma requerit vegeu l'apartat 2.2 de la convocatòria "Requisits específics en l'idioma requerit".

Mitjà de publicació

Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia -nº 188 Data: 25/09/2013

Accés a la documentació

Els qui desitgen participar en esta convocatòria hauran d'omplir el formulari web associat a la sol·licitud de participació que facilitarà esta Administració educativa a través del portal web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. L'esmentat formulari s'haurà d'omplir a través de l'aplicació informàtica dissenyada a este efecte, d'acord amb les indicacions i instruccions que s'hi inclouen. L'ompliment de la sol·licitud per mitjà d'este sistema generarà un número identificatiu, que li donarà validesa i unicitat.

Els qui desitgen participar en esta convocatòria hauran de presentar la documentació següent:

a) Sol·licitud dirigida a la persona titular de la Direcció General de Gestió de Recursos Humans de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

b) Fotocòpia del títol al·legat o del resguard d'haver abonat els drets per a la seua expedició.

c) Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor, si la persona aspirant no presta el consentiment exprés per a la consulta de les dades d'identitat a través dels sistemes de verificació d'identitat, en la casella corresponent de la sol·licitud.

d) Fotocòpia de la documentació justificativa dels mèrits, segons el barem que figura com a annex II .

Les persones participants que no tinguen la nacionalitat espanyola, a més de presentar les fotocòpies dels documents a), b) i d), enumerats anteriorment, hauran d'aportar:

-Les persones que residisquen a Espanya, fotocòpia del document d'identitat o passaport i de la targeta de resident comunitari o de familiar de resident comunitari o, si és el cas, de la targeta temporal de resident comunitari o de personal treballador comunitari fronterer, en vigor.

-Les persones que siguen nacionals de la Unió Europea o d'algun estat al qual, en virtut de l'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, se li aplique la lliure circulació de persones treballadores i que no residisquen a Espanya, bé per residir en l'estranger o per trobar-se a Espanya en règim d'estada, dos fotocòpies compulsades del document d'identitat o passaport.

-Les persones familiars incloses en el paràgraf anterior, fotocòpia del passaport o del visat i, si és el cas, del resguard d'haver sol·licitat la targeta o l'exempció del visat i de la dita targeta. En cas contrari, hauran de presentar els documents expedits per les autoritats competents que acrediten el vincle de parentiu i una declaració jurada o promesa de la persona amb la qual hi ha este vincle, de no estar separada de dret del seu cònjuge i, si és el cas, del fet que les persones participants viuen a costa seua o estan a càrrec seu.

La documentació referida al compliment dels requisits i justificants dels mèrits al·legats ha de posseir-se en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, i les fotocòpies aportades estaran firmades, i s'hi farà constar la llegenda «És còpia fidel de l'original», per la qual cosa la persona participant es responsabilitza expressament de la veracitat de la documentació aportada

Presentació

Lloc

Es presentaran preferentment en les delegacions territorials d'Educació, Cultura i Esport, sense perjuí del que establixen l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i els articles 82 i següents de la Llei 9/2007, de 22 d'octubre, de l'Administració de la Junta d'Andalusia

10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 25/09/2013

Estat:Obert

Informació complementària

Resolució de 16 de setembre de 2013, de la Direcció General de Gestió de Recursos Humans, per la qual es realitza convocatòria per a l'accés extraordinari a les borses de treball de les especialitats del cos de mestres amb perfil bilingüe.

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info