Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Tco superior de Cultura

Hasta Jueves 19 de septiembre.

TÉCNICO SUPERIOR DE CULTURA. GIRONA. ESPAÑA

Técnico superior de cultura

L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal pel procediment de concurs oposició lliure d'una plaça de tècnic superior de cultura, vacant a la plantilla de personal laboral, i formar una llista d'espera per a cobrir de manera interina substitucions temporals, en els supòsits de malaltia, vacances o altres causes sobrevingudes. La plaça està enquadrada en la plantilla en l'apartat de personal laboral de caràcter permanent, amb un grup de titulació A, subgrup A1, a que es refereix l'article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Información adicional

Fecha límite: Jueves, 19 Septiembre 2013

Área: Gestión cultural

Web contacto: Técnico superior de cultura

País: España

Localidad: Girona

Comunidad Autónoma: Cataluña

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info