Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Tco superior educación infantil

Veinte días para la presentación de la solicitud.

Tècnics superiors en educació infantil

Organisme

Ajuntaments província Castelló

Betxí

Tel:964620002

Places

La present borsa de treball tindrà una vigència de quatre anys, amb efectes fins que s'aprove la pròxima convocatòria.

Taxes

Import: 24,04€

Convocatòria

BORSA DE TREBALL / Concurs oposició

Grup

B - Diplomatura, Enginyeria o Arquitectura tècnica, FP III o equivalent

Requisits

TITULACIÓ: Estar en possessió del títol de Tècnic Superior en Educació Infantil o Tècnic Especialista en Jardí d'Infància o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. S'admetran els candidats que tinguen com a titulació la de Mestre Especialista en Educació Infantil. En cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'aportar-se credencial que acredite la seua homologació i s'adjuntarà al títol la seua traducció jurada.

Mitjà de publicació

Butlletí Oficial de la Província de Castelló -nº 93 Data: 03/08/2013

Accés a la documentació

Els qui desitgen participar en les corresponents proves selectives, hauran de sol·licitar-ho per mitjà del model general d'instància, dirigida al Sr. alcalde - president, en el Registre General, i hauran d'adjuntar resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. Si el pagament es va efectuar per mitjà de gir postal o telegràfic es consignarà el número de gir.

S'acompanyarà a la instància la relació de mèrits, que hauran d'acreditar-se per mitjà de document original o fotocòpia compulsada.

A més, s'adjuntaran els documents següents:

-Còpia compulsada del document nacional d'identitat.

-Còpia compulsada de la titulació acadèmica exigida en la convocatòria.

-Declaració jurada de no haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

-En el cas que s'estiga en possessió del certificat del nivell mitjà de la Junta Qualificadora de Valencià, o de capacitació de la Conselleria d'Educació, s'haurà d'aportar, en este moment, i se sol·licitarà expressament l'exempció de la realització del segon exercici en la sol·licitud d'inscripció.

Taxes

Import: 24,04€

Exempció

EXEMPCIONS / DESCOMPTES

PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

Article 35. Exempcions i bonificacions

U. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

Tres. Disfrutaran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.

PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes.

Presentació

Lloc

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament, o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú .

Altres formes

- En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info