Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Traductores e intérpretes - inglés

Veinte días naturales para presentación instancia.

Cos de traductors i intèrprets (codi A0005)

 • Organisme

  Presidència i ministeris

  Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació
  Oficina d.informació administrativa
  Salvador, 3
  28071 Madrid
  Tel. 91 379 96 00 - 91 379 92 64
  Webhttp://www.maec.es

 • Places

  Nombre de places: 4

  - Dos places de traductor d'anglés (traducció directa de l'anglés al castellà), amb una segona llengua estrangera a triar entre alemany, àrab, francés i portugués.
  - Una plaça de traductor d'anglés (traducció inversa del castellà a l'anglés), amb una segona llengua estrangera a triar entre alemany, àrab, francés, italià i portugués.
  - Una plaça d'intèrpret d'anglés (interpretació consecutiva i simultània, de l'anglés al castellà i del castellà a l'anglés), amb una segona llengua estrangera a triar entre francés i italià.

 • Taxes


  Import: 29,30€

 • Convocatòria

  Oposició

 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)

 • Requisits

  TITULACIÓ: títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o grau.

 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de l'Estat-nº 168 Data: 15/07/2013

  Accés a la documentació

 • Els que vullguen participar en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en el model de sol·licitud 790, que serà facilitat gratuïtament en Internet en la pagina web www.060.es.
 • Taxes

  Import: 29,30€

  s'efectuarà, junt amb la presentació de la sol·licitud, en qualsevol banc, caixa d'estalvis o cooperativa de crèdit de les que actuen com a entitats col·laboradores en la recaptació tributària.


  Exempció

  L'import de la taxa per drets d'examen serà de 29,30 euros i per a les famílies nombroses de categoria general de 14,65 euros. Quedaran exemptes de la dita taxa les persones afectades per l'apartat dotze de l'Orde APU/3416/2007, de 14 de novembre.

 • Presentació


  Lloc

  La presentació es realitzarà per qualsevol dels mitjans següents:
  a. Les persones interessades podran presentar sol·licituds davant del registre telemàtic del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, Inscripció en processos selectius, a través de l'adreça d'Internet www.minhap.gob.es o en el portal del ciutadà www.060.es.
  La presentació de sol·licituds per esta via comportarà, si és el cas, el pagament telemàtic de la taxa de drets d'examen.
  En aquells casos en què haja de presentar-se documentació addicional junt amb la sol·licitud de participació telemàtica, de conformitat amb el que preveuen les bases específiques, haurà de ser aportada presencialment en els llocs previstos en la lletra següent.
  b. Igualment, podran presentar-se en el Registre General de Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació, així com en els registres de les delegacions i subdelegacions del Govern de l?Administració General de l?Estat , sense perjuí del que disposa l'apartat dotze de l'Orde APU/3416/2007, de 14 de novembre, per la qual s'establixen les bases comunes que regiran els processos selectius per a l'ingrés o l'accés en cossos o escales de l?Administració General de l?Estat .


  Altres formes

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 • http://www.gva.es/resources/v2/img/triangulito_01.gif); background-position: 0% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

  Vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'esta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado


  Estat:Obert

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info