Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Bolsa trabajo - Religión

Quince días para presentación

Professors de religió

Organisme

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya: Departament d'Educació

Via Augusta, 202-226

08021 Barcelona

Tel. 93 551 69 00 / 93 400 69 00

Fax 93 400 69 80

Webhttp://www.gencat.net/generalitat/cas/govern/estructura.htm

Convocatòria

BORSA DE TREBALL / Valoració de mèrits

Grup

A - Doctorat, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o equivalent

Requisits

El professorat haurà d'acreditar els requisits previstos en l'article 3.2 del Reial Decret 696/2007, d'1 de juny, a més dels que es detallen a continuació:

- No pertànyer com a funcionari de carrera al cos de docents.

-Tindre el requisit de titulació establit per al nivell d'ensenyança al qual s'opta, d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

- Disposar de la proposta de l'ordinari diocesà per a l'àmbit territorial on es vullga obtindre destinació. Només es pot obtindre destinació en centres d'un àmbit per al qual es disposa de la proposta emesa per l'entitat religiosa corresponent.

- Disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell a què s'opta (DEI o DECA)

- Disposar de l'acreditació de competència lingüística en català i, si és el cas, en aranés.

-Els participants que han complit l'edat de jubilació forçosa hauran d'acreditar degudament que no han completat la carència necessària per a causar pensió de jubilació.

Requisits generals

Enllaç directe a la web de l'organisme

Seguiment

Mitjà de publicació

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya -n.º 6400 Data: 19/06/2013

Accés a la documentació

Els participants hauran de presentar una sol·licitud de participació segons el model normalitzat que es podrà obtindre en la pàgina web del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament, en Oposicions i concursos/Professorat.

Presentació

Lloc

Hauran de presentar una sol·licitud de participació segons el model normalitzat en el registre dels servicis territorials del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona.

Altres formes

ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27.11.1992, núm. 28,)

Article 38

4. Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les administracions públiques podran presentar-se:

a. En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b. En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú.

c. En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e. En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

Termini de quinze dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info