Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Preinscripción Universidad Com. Valenciana

 • Sol·licitud d'admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2013/2014 (preinscripció)
 • Objecte del tràmit

  L'alumnat que complisca els requisits acadèmics corresponents i vullga accedir als ensenyaments universitaris de grau impartits per centres propis o adscrits a universitats públiques del sistema universitari valencià que tinguen aprovat un número limitat de places d'accés, haurà de sol·licitar la seua admissió en estes a través del procés general de preinscripció que s'establix en este tràmit.

  A l'efecte de l'accés a la universitat, les universitats públiques valencianes es consideraran com una sola, per la qual cosa el procés de preinscripció serà comú i únic en totes, amb independència d'aquella en què hagen superat la prova d'accés.

  http://www.gva.es/resources/v2/img/bullet_gris_arriba.gif); padding-left: 1em; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inici

 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els sol·licitants que es troben en algun dels supòsits que figuren a continuació.

  Requeriments

  a) Haver superat la prova d'accés a la universitat.
  b) Haver superat els estudis requerits d'acord amb el sistema educatiu d'un estat membre de la Unió Europea, o d'un altre estat amb què Espanya haja subscrit acord internacional a este respecte, en règim de reciprocitat, i reunir els requisits acadèmics exigits en el seu respectiu país per a l'accés a la universitat.
  c) Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys.
  d) Haver superat la prova d'accés per a majors de quaranta-cinc anys, o haver superat el procés d'admissió per als majors de quaranta anys amb experiència professional, en ambdós casos en una universitat de la Comunitat Valenciana.
  e) Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU) amb anterioritat al curs acadèmic 1974/1975, el curs Preuniversitari i les proves de maduresa o el Batxillerat de plans d'estudis anteriors al de l'any 1953.
  f) Estar en possessió d'un títol de tècnic superior de Formació Professional, tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o Tècnic Esportiu Superior, haver superat les ensenyances de Formació Professional de segon grau o un mòdul professional de nivell III, i obtingut el títol de tècnic especialista, o títols declarats equivalents als anteriors.
  g) Estar en possessió d'un títol universitari o equivalent que habilite per a l'accés a la universitat.

  http://www.gva.es/resources/v2/img/bullet_gris_arriba.gif); padding-left: 1em; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  a) Alumnat que ja dispose de les seues qualificacions d'accés, per haver-se presentat a les proves d'accés en anys anteriors, o als processos d'accés de majors de 25, 40 i 45 anys de 2013, o per ser titulats universitaris, o per tindre titulació de tècnic superior de Formació Professional o tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Esportiu Superior d'anys anteriors a la convocatòria de preinscripció en què participen, etc. del dia 3 de juny de 2013 al dia 10 de juny de 2013, ambdós inclosos .

  b) Alumnat que es presenta a les proves d'accés a la universitat del curs 2012-2013 en la convocatòria ordinària de juny, del dia 17 de juny de 2013 al dia 5 de juliol de 2013, ambdós inclosos. En este termini s'inclouen els estudiants de la convocatòria ordinària de prova d'accés a la universitat (PAU) d'altres comunitats autònomes i els de sistemes educatius estrangers que s'examinen en la UNED i no estan inclosos en l'apartat d següent.

  c) Alumnat que es presenta a les proves d'accés a la universitat del curs 2012-2013, en la convocatòria extraordinària de juliol, del dia 9 de juliol de 2013 al dia 14 de juliol de 2013, ambdós inclosos.
  Els estudiants de Batxillerat de la Comunitat Valenciana podran realitzar i presentar telemàticament la instància fins a les 24 hores del dia 14 de juliol, però si han de presentar algun document s'acceptarà la presentació de la instància en paper i la documentació fins a les 14 hores del dia 15 de juliol en les universitats corresponents.
  L'alumnat de Batxillerat de la Comunitat Valenciana haurà de presentar la sol·licitud de preinscripció en el termini indicat encara que no conega les seues qualificacions de la prova d'accés, serà el programa informàtic el que carregarà les seues qualificacions, quan estiguen disponibles, abans del procés de baremació i adjudicació de places.
  Els alumnes d'altres comunitats autònomes o de la UNED que es presenten a les proves d'accés a la universitat del curs 2012-2013, en les seues convocatòries extraordinàries, o els alumnes de cicles formatius de grau superior de la Comunitat Valenciana que finalitzen els estudis en la convocatòria extraordinària del present curs, es presenten o no a la fase específica de la prova d'accés en la convocatòria extraordinària de juliol, presentaran la sol·licitud en paper, junt amb la documentació corresponent, dins dels terminis que s'establixen en este apartat c i si no disposen en el dit termini de la documentació necessària no podran participar en el procés de preinscipción. Els alumnes que no puguen participar per no conéixer les seues qualificacions es dirigiran directament a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar plaça quan tinguen les seues qualificacions, en el mes de setembre, i tindran els mateixos drets d'adjudicació que els alumnes de la Comunitat Valenciana que hagen superat la prova d'accés a la universitat en la convocatòria extraordinària de juliol de 2013.

  d) L'alumnat que obtinga el títol de tècnic superior de Formació Professional, o tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o Tècnic Esportiu Superior, en la convocatòria ordinària del curs 2012-2013, així com els que accedisquen a la universitat per la via prevista en l'article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, és a dir, alumnes procedents de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o els d'altres estats amb què s'hagen subscrit acords internacionals aplicables a este respecte, el període de presentació de sol·licituds serà del dia 17 de juny de 2013 al dia 12 de juliol de 2013, ambdós inclosos.

  http://www.gva.es/resources/v2/img/bullet_gris_arriba.gif); padding-left: 1em; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inici
 • On s'ha d'anar?

  DE FORMA TELEMÀTICA
  1. Els estudiants ompliran la seua sol·licitud de preinscripció telemàticament, a través del procediment de l'adreça: .

  2. Els estudiants de Batxillerat que s'hagen examinat de la prova d'accés a la universitat a la Comunitat Valenciana en el mateix any, o l'any anterior, de la convocatòria de preinscripció en què participen, no hauran de presentar la sol·licitud de preinscripció impresa en paper si a l'omplir-la telemàticament s'han autenticat, a més de amb el número de DNI, amb la clau que els han proporcionat el primer dia de la prova d'accés a la universitat per a accedir al portal de l'alumne PASEU. En cas de realitzar més d'una sol·licitud telemàtica per mitjà d'este procediment es considerarà vàlida l'última realitzada.
  Si estos estudiants han de presentar algun document que justifique les condicions que es detallen en l'apartat quart, lletres h i i dels presents acords, una vegada emplenada la sol·licitud de forma telemàtica, hauran d'imprimir-la, firmar-la i presentar-la, junt amb la documentació procedent en cada cas, en el lloc de presentació que corresponga, segons establix l'apartat quint dels presents acords. En este supòsit sense el compliment del tràmit de presentació de la instància en paper no es considerarà vàlidament realitzada la preinscripció.

  3. Els altres estudiants, una vegada emplenada la sol·licitud de forma telemàtica, hauran d'IMPRIMIR-LA, FIRMAR-LA I PRESENTAR-LA, junt amb la documentació procedent en cada cas, en el lloc de presentació que corresponga, segons s'establix més avall. Sense el compliment d?este tràmit no es considerarà vàlidament realitzada la preinscripció.

  4. Aquells estudiants que no puguen utilitzar la via informàtica, podran omplir la sol·licitud de preinscripció utilitzant el model normalitzat, que podrà obtindre's a través d'este tràmit o sol·licitar-la en els servicis d'estudiants de les universitats públiques valencianes o a la seu de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport, avinguda de Campanar, número 32, de València.

  DE FORMA PRESENCIAL
  - L'alumnat que no tinga opció de presentar la sol·licitud de forma telemàtica haurà de presentar la sol·licitud impresa i firmada junt amb la corresponent documentació en els llocs següents:

  En el centre docent de la Comunitat Valenciana on els estudiants hagen cursat els estudis de segon de Batxillerat o els estudis d'un cicle formatiu de Formació Professional de grau superior, o ensenyances superiors d'Arts Plàstiques i Disseny, o ensenyances de Tècnic Esportiu Superior.

  En la resta de supòsits, en qualsevol de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, preferentment en la universitat corresponent als estudis sol·licitats en primera opció.

  Tot això sense perjuí que puga presentar-se per correu certificat, en sobre obert per a ser datat i segellat abans de ser certificat, així com per les restants formes o llocs que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  http://www.gva.es/resources/v2/img/bullet_gris_arriba.gif); padding-left: 1em; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Per mitjà de la presentació de la sol·licitud de preinscripció, bé telemàticament o en els llocs corresponents una vegada impresa en paper i firmada per l'estudiant, l'interessat autoritza la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a obtindre, a través de les administracions corresponents, les dades necessàries per a la verificació de les seues dades personals en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència. No obstant això, este consentiment podrà ser denegat expressament pel sol·licitant marcant l'espai reservat per a això en la sol·licitud, i en este cas serà necessari aportar la sol·licitud impresa en paper i una fotocòpia del DNI.

  2. L'alumnat, en el moment de presentar la documentació necessària en cada cas, segons es menciona a continuació, haurà d'aportar els originals i una fotocòpia, per la seua confrontació per l'òrgan receptor.

  a) Alumnat de Batxillerat que haja realitzat la prova d'accés a la universitat a la Comunitat Valenciana en el mateix any, o l'any anterior, de la convocatòria de preinscripció en què participen, i haja presentat la sol·licitud de forma telemàtica, no presentarà cap documentació, excepte si ha de justificar alguna de les condicions que es determinen en les lletres h i i d'este apartat. En este últim cas l'alumnat haurà de presentar la sol·licitud impresa i firmada en paper, que s'acompanyarà amb els documents justificatius corresponents a les condicions al·legades.

  b) Alumnat de Batxillerat que haja realitzat la prova d'accés a la universitat en altres comunitats autònomes, o a la Comunitat Valenciana en anys diferents dels que s'especifiquen en l'apartat a anterior, o en la UNED per a alumnat no inclòs en l'apartat c següent, haurà de presentar la sol·licitud en paper i l'acompanyarà de:
  - Fotocòpia confrontada de la certificació amb la nota d'accés a la universitat.

  c) Alumnat procedent d'un sistema educatiu d'estats membres de la Unió Europea o del sistema educatiu d'estats que han subscrit acord internacional a este respecte amb Espanya, haurà de presentar la sol·licitud en paper i l'acompanyarà de:
  - Fotocòpia confrontada de la credencial emesa per la UNED per a l?accés a la universitat espanyola.

  d) Alumnat que ha superat El Curs d'Orientació Universitària (COU) amb anterioritat al curs acadèmic 1974-75, el curs Preuniversitari i les proves de maduresa o el Batxillerat de plans d'estudis anteriors a 1953, hauran de presentar la sol·licitud en paper i l'acompanyaran de:
  - Fotocòpia confrontada del llibre de qualificació escolar on conste la superació dels dits estudis.

  e) Alumnat en possessió d'un títol de tècnic superior de Formació Professional, tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o Tècnic Esportiu Superior i el que ha superat les ensenyances de Formació Professional de segon grau o mòdul professional de nivell III, així com el que tinga titulacions declarades equivalents a les anteriors, haurà de presentar la sol·licitud en paper i l'acompanyarà de:
  - Fotocòpia confrontada de la certificació acadèmica oficial en què conste la nota mitjana final de l'expedient acadèmic dels estudis cursats, expedida als únics efectes del procediment de preinscripció amb tres decimals, arredonida a la mil·lèsima més pròxima i en cas d'equidistància a la superior, d'acord amb el model que s'adjunta com a annex II als presents acords.
  - Fotocòpia confrontada del títol obtingut o del resguard d?haver abonat els drets d?expedició.
  - Si este alumnat s'ha presentat a la fase específica de la prova d'accés a la universitat presentarà la fotocòpia confrontada de la certificació amb les qualificacions obtingudes en les matèries de què s'haja examinat, llevat del que s'haja presentat en una universitat pública de la Comunitat Valenciana.

  f) Alumnat que ha superat la prova d'accés per a estudiants majors de vint-i-cinc anys, hauran de presentar la sol·licitud en paper i l'acompanyaran de:
  - Fotocòpia confrontada del certificat d'haver superat la prova.

  g) Candidats que han superat el procés d'accés per a persones majors de quaranta anys amb experiència professional, o la prova d'accés per a majors de quaranta-cinc anys en una universitat de la Comunitat Valenciana, haurà de presentar la sol·licitud en paper i l'acompanyarà de:
  - Fotocòpia confrontada del certificat d'haver superat la prova o el procés d'accés.

  h) Alumnat que està en possessió d'un títol universitari o equivalent que habilite per a l'accés a la universitat, haurà de presentar la sol·licitud en paper, i l'acompanyarà de:
  - Fotocòpia confrontada del títol universitari obtingut o del resguard d?haver-ne abonat els drets d?expedició.
  - Certificació de l?expedient acadèmic oficial on conste la totalitat de les qualificacions obtingudes i la qualificació mitjana de l?expedient.

  i) Alumnat amb discapacitat. Els sol·licitants, que complisquen algun dels requisits acadèmics anteriors i tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, menyscabament total de la parla o pèrdua total d'audició, hauran d'acreditar-ho per mitjà de la presentació d'algun dels documents següents:
  - Certificat acreditatiu expedit per la conselleria amb competència en la matèria o per l'organisme competent en altres comunitats autònomes, o per l'IMSERSO.
  - Resolució de l?INSS on es reconega la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
  - Resolució del Ministeri d?Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa on es reconega una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat.

  j) Esportistes d?alt nivell, d?alt rendiment i d?elit de la Comunitat Valenciana . Els sol·licitants que, complisquen algun dels requisits acadèmics anteriors i tinguen reconeguda la condició d?esportista d?alt rendiment, hauran d?adjuntar una acreditació expedida pel Consell Superior d?Esports o per l?òrgan corresponent de la comunitat autònoma, segons corresponga. Els alumnes que ostenten la condició d'esportista d'alt nivell i esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana únicament hauran d'indicar-ho en la sol·licitud corresponent, ja que esta publicada la dita condició en el Boletín Oficial del Estado o en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, respectivament.

  - Els estudiants faran constar en la sol·licitud de preinscripció, per orde de preferència, fins a un màxim de 20 ensenyaments universitaris oficials de grau.
  En cas que un estudiant puga participar per més d?una quota indicarà les qualificacions amb què concorre en cada una d?aquelles en la mateixa sol·licitud.
  - La presentació de més d'una instància de sol·licitud en paper en diferents universitats de la Comunitat Valenciana comportarà la nul·litat de totes. Per això, només podrà presentar-se en el registre corresponent una única sol·licitud en paper, amb independència que puguen realitzar-se totes les que s'estimen convenients telemàticament en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  No obstant això, en cas de presentar-se més d?una sol·licitud en paper en la mateixa universitat dins del termini de preinscripció i dins de l?horari de registre corresponent, es validarà l?última presentada.

  Impresos associats

  Preinscripció universitària

  http://www.gva.es/resources/v2/img/bullet_gris_arriba.gif); padding-left: 1em; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El procediment tindrà una única convocatòria en cada curs acadèmic. Encara que la convocatòria siga única i es resolga per a tot l'alumnat el mateix dia, els alumnes que tinguen aprovat l'accés en cursos anteriors i els que aproven en la convocatòria ordinària de PAU d'enguany, tenen preferència per a l'adjudicació de places sobre els alumnes que aproven la PAU en la convocatòria extraordinària d'enguany. Les assignatures de fase específica aprovades en la convocatòria extraordinària d'enguany no es comptabilitzaran per a adjudicació preferent a aquells estudiants que hagen aprovat la PAU en la convocatòria ordinària d'enguany, o en anys anteriors.

  2. Quan la demanda de places siga superior a l?oferta, es reservarà anualment un nombre de places per als estudiants als quals es referixen els articles 49 a 53 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, amb els següents percentatges, que podran ser modificats per mitjà de nou acord, sempre dins dels límits que establisca la normativa estatal:
  a) Estudiants amb titulació universitària o equivalent: el 3 per cent.
  b) Estudiants que, reunisquen els requisits acadèmics necessaris i a més el secretari d'estat-president del Consell Superior d'Esports qualifique i publique en el BOE com a esportistes d'alt nivell o que el Consell Superior d'Esports qualifique com a esportistes d'alt rendiment o que la Generalitat qualifique com a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, nivell A o B:
  Per a ells es reservarà el 3 per cent de places oferides i, addicionalment, el 5 per cent de les places corresponents a les ensenyances conduents als títols oficials de grau en Fisioteràpia i grau en Mestre d'Educació Primària i el 10 per cent per a les ensenyances de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
  L?accés a estes places es realitzarà amb l'orde de prelació següent:
  Primer els esportistes d?alt nivell i, després, en cas de quedar places per a completar estes quotes, els esportistes d?alt rendiment en l?orde que disposa l?article 2 del Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment. Dins d'este orde els esportistes qualificats per la Generalitat com a esportistes d'elit nivell A precediran els qualificats com a esportistes d'elit nivell B.
  c) Estudiants amb discapacitat en els termes establits per l'article 51 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre: el 5 per cent.
  d) Estudiants que hagen superat la prova d?accés a la universitat per a majors de 25 anys d?edat: el 3 per cent.
  e) Estudiants majors de 40 i 45 anys, que hagen superat el seu respectiu procés d'accés a la universitat: es reservarà un 1 per cent per a cada apartat, i si no es cobrixen la totalitat de les places d'un apartat s'acumularan a l'altre, i no podran superar en conjunt el 2 per cent de les places.

  3. L?adjudicació de les places serà efectuada per la Comissió Gestora, d?acord amb el resultat de l?aplicació de les regles, prioritats i criteris de valoració establits en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre.

  4. Als estudiants que, com a conseqüència d'utilitzar la possibilitat establida en el punt 4 de l'article 48 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, obtinguen plaça per la quota general i per algunes de les quotes de reserva assenyalades en l'apartat anterior d'esta orde, se?ls adjudicarà aquella plaça obtinguda en la quota general.

  5. La Comissió Gestora procedirà a publicar els resultats del procés de preinscripció en els taulers d?anuncis de les universitats públiques. Així mateix, i a efectes merament informatius, es publicaran en els mitjans de comunicació escrita de la Comunitat Valenciana. La publicació de dades personals es limitarà a aquelles que siguen estrictament necessàries, en els termes de l?article 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per a garantir la transparència del procediment de preinscripció universitària.

  6. Els alumnes que no obtinguen plaça quan es resolga el procés de preinscipción amb l'assignació inicial, o posteriorment en la gestió de les llistes d'espera que realitzen les universitats, hauran de posar-se en contacte amb estes al setembre per a sol·licitar les places que hagen quedat vacants.

  http://www.gva.es/resources/v2/img/bullet_gris_arriba.gif); padding-left: 1em; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  http://www.preinscripcion.gva.es/

  http://www.gva.es/resources/v2/img/bullet_gris_arriba.gif); padding-left: 1em; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inici
 • Informació complementària

  * SOL·LICITUD DE PLACES EN ALTRES UNIVERSITATS
  Els estudiants que sol·liciten plaça en altres universitats públiques no pertanyents al sistema universitari valencià, formalitzaran la seua sol·licitud de conformitat amb el procediment establit per la comunitat autònoma on radique la universitat en què desitgen realitzar els seus estudis.

  * RECLAMACIONS
  - El termini de presentació de reclamacions serà de tres dies hàbils a partir de la publicació oficial dels resultats.
  - L'alumnat que haja finalitzat els seus estudis de Batxiller o cicles formatius de grau superior en un centre docent de la Comunitat Valenciana en el mateix any en què realitzen la preinscripció, presentarà la reclamació en la universitat de què depenga el dit centre. En la resta de casos es presentarà en la universitat on hagen presentat la sol·licitud de preinscripció.
  - No s'admetran reclamacions que impliquen modificació sobre les sol·licituds que hagen sigut correctament tramitades.

  Enllaç web conselleria

  http://www.gva.es/resources/v2/img/bullet_gris_arriba.gif); padding-left: 1em; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 27 de maig de 2013, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publica l'acord d'esta sobre regulació dels procediments d'admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7037, de 03/06/2013).

  Llistat de normativa

  Vegeu la Resolució de 27 de maig de 2013

 • Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

  © CDL Alicante. Poítica de privacidad.

  Esta web utiliza cookies…+info