Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Matrículas Comunidad Valenciana

Periodos de matrícula para cursar E. Infantil, Primaria, E. Secundaria o Formación Profesional.

Sol·licitud d'admissió i matrícula d'alumnes en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana mantinguts amb fons públics per al curs 2013-2014.

(Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, programes de qualificació professional inicial, Formació Professional específica de Grau Mitjà i Superior i Batxillerat).
Objecte del tràmit
Procés d'admissió de l'alumnat en els centres públics i en les ensenyances concertades dels centres privats de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional específica de grau mitjà i Batxillerat.
Inici
Qui pot sol·licitar-ho?
Interessats/Sol·licitants
Els pares/tutors dels alumnes que cursen els estudis anteriorment esmentats.
Requeriments
Requisits d'edat i acadèmics exigits per la normativa vigent per al nivell educatiu i el curs a què es pretenga accedir.
Inici
Quan s'ha de sol·licitar?
Termini de presentació
* PROCÉS ORDINARI - JUNY 2013
CONFIRMACIÓ DE PLAÇA
- Alumnes adscrits de centres d'Ed. Infantil a centres d'Ed. Primària: 16 a 22 d'abril.
- Alumnes adscrits de centres d'Ed. Primària a centres d'Ed. Sec. Obligatòria: 16 a 22 d'abril.
ADMISSIÓ
- E. Infantil i E. Primària: Del 9 al 16 de maig.
- ESO: Del 27 de maig al 3 de juny.
- Batxillerat: Del 27 de maig al 3 de juny.
- Programes de qualificació professional inicial (PQPI): del 2 al 5 de juliol.
- Formatius de grau mitjà i superior: del 3 al 17 juny.
MATRÍCULA
- Matrícula d'alumnes d'Educació Infantil, Educació Primària: del 8 al 12 de juliol.
- Matrícula d'alumnes d'ESO: del 24 al 30 de juliol.
- Matrícula d'alumnes de Batxillerat: del 24 al 30 de juliol.
- Programes de qualificació professional inicial (PQPI): del 25 al 26 de juliol.
- CFGM i CFGS: del 19 al 26 de juliol.
* PROCÉS EXTRAORDINARI - SETEMBRE 2013
ADMISSIÓ:
- ESO: 10 i 11 de setembre.
- Programes de qualificació professional inicial (PQPI): 10 i 11 de setembre.
- Batxillerat: 10 i 11 de setembre.
- Cicles formatius de grau mitjà i grau superior: del 14 al 18 de setembre.
MATRÍCULA:
- ESO: 16 de setembre.
- Programes de qualificació professional inicial (PQPI): 16 de setembre.
- Batxillerat: 16 de setembre.
- Cicles formatius de grau mitjà i grau superior: del 24 al 26 de setembre.
Inici
On s'ha d'anar?
- En el centre docent triat en primer lloc.
Inici
Què s'ha de presentar?
Imprés de sol·licitud d'admissió
1. Acreditació del criteri germans:
Es comptarà l'existència de germans matriculats en el centre si hi estan cursant ensenyances i continuaran assistint-hi en el curs escolar per al qual se sol·licita l'admissió. Els òrgans competents dels centres verificaran estos punts. Si els cognoms no foren coincidents, s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat, sentència per la qual s'adjudique la tutela i, si és el cas, la resolució administrativa corresponent, emesa per la conselleria competent en matèria de benestar social, en què es conferisca la guarda i l'acolliment del menor.
2. El domicili familiar s'acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del padre/madre o tutor i d'un rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si hi haguera discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents, es podrà requerir un certificat de residència lliurat per l'ajuntament.
En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne.
El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instàncies del sol·licitant, amb els mateixos efectes de baremació que el domicili familiar, en l'admissió d'alumnes. Per a la justificació d'esta circumstància, els treballadors per compte d'altri aportaran un certificat emés per l'empresa en què acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball. Els treballadors per compte propi ho acreditaran aportant la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (mod. 036 o 037).
Quan l'alumne residisca en un internat, es considerarà, a l'efecte de l'escolarització, el domicili de la residència com a domicili de l'alumne.
3. Acreditació del criteri pares treballadors del centre docent: Serà acreditat per la titularitat o per la direcció, segons es tracte d'un centre privat concertat o d'un centre públic.
4. Acreditació del criteri renda de la unitat familiar:
Per a l'obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar, serà requisit imprescindible omplir les dades que figuren en l'annex VI de l'Orde de 4 d'abril de 2013 i l'autorització que hi figura perquè l'Administració educativa obtinga confirmació de les dades a través de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
A este efecte, tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys autoritzaran la dita comprovació amb la seua firma en el document que figura com a annex VI de l'orde mencionada.
En el cas de separació o divorci dels pares, no es consideraran els ingressos del que no visca en el mateix domicili de l'alumne.
Es considerarà membre de la unitat familiar el cònjuge del pare o mare de l'alumne que convisca en el mateix domicili.
En cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar els que convisquen en el domicili d'empadronament de l'alumne.
En el cas que la mare es trobe en estat de gestació, es podrà aplicar el que disposa l'article 42 de l'apartat 3 de l'Orde de 4 d'abril de 2013.
5. La discapacitat dels alumnes, dels germans, dels seus pares o tutors s'acreditarà per mitjà del certificat corresponent, emés per la Conselleria de Benestar Social.
Així mateix, es podrà acreditar per mitjà de la corresponent targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat, emesa per l'òrgan competent de l'esmentada conselleria.
6. Acreditació del criteri família nombrosa:
La condició de membre de família nombrosa s'acreditarà aportant el títol oficial de família nombrosa.
En el cas que la mare es trobe en estat de gestació, es podrà aplicar el que disposa l'article 42 de l'apartat 5 de l'Orde de 4 d'abril de 2013.
7. Antics alumnes del centre sol·licitat
1. La circumstància que el mateix alumne, son pare, sa mare, el tutor legal o algun dels germans o germanes del sol·licitant tinga la condició d'antic alumne o antiga alumna del centre, prevista en l'article 23 bis del Decret 33/2007, segons la redacció del Decret 42/2013, serà acreditada per la titularitat o per la direcció, segons es tracte d'un centre privat concertat o d'un centre públic.
2. Només es considerarà antic alumne si s'han cursat ensenyances de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat.
8. Simultaneïtat d'estudis
La circumstància de compatibilitzar estudis de règim general i ensenyances de règim especial s'acreditarà amb el certificat del centre on l'alumnes cursa estudis de règim especial.
A este efecte, es consideren ensenyances de règim especial els estudis professionals de música i dansa en un conservatori, els estudis d'idiomes en una escola oficial d'idiomes i les ensenyances esportives.
9. La circumstància específica serà fixada i feta pública en el tauler d'anuncis del centre amb caràcter previ a l'inici del procés d'admissió d'alumnat.
10. Esportista d'elit
1. Als efectes establits en esta orde, es considerarà assimilada a la condició d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana la condició d'esportista d'alt nivell i la d'esportista d'alt rendiment.
2. Els esportistes d'alt nivell acreditaran la seua condició indicant número i data del Boletín Oficial del Estado en què figure el sol·licitant en la llista d'esportistes d'alt nivell aprovada pel Consell Superior d'Esports d'algun dels cinc últims anys amb caràcter general, o dels set últims anys per a esportistes que hagen sigut medallista olímpic o paralímpic.
3. Els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana acreditaran la seua condició indicant el número i la data del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en què figure el sol·licitant en la llista d'esportistes d'elit aprovada per la Direcció General de l'Esport d'algun dels tres últims anys des de la publicació.
4. Els esportistes d'alt rendiment acreditaran la seua condició per mitjà d'una certificació de l'any en curs del Consell Superior d'Esports.
10. Acreditació del criteri resultats acadèmics per a l'accés a Batxillerat:
Els alumnes aportaran, a més dels documents ressenyats amb caràcter general, un certificat en què conste la nota mitjana obtinguda en Educació Secundària Obligatòria.
El certificat s'ajustarà al model que figura com a annex XVII de l'Orde de 4 d'abril de 2013.
Este certificat serà emés pel centre docent en què l'alumne haja cursat l'últim curs de les corresponents ensenyances.
11. Per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional, es considerarà exclusivament la nota mitjana obtinguda en l'Educació Secundària Obligatòria, estudis equivalents o, si és el cas, la nota obtinguda en la prova d'accés, o l'obtinguda en la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Els certificats de la prova d'accés s'entregaran en el centre de primera opció en el mateix termini assenyalat per a l'entrega dels certificats de Graduat en Educació Secundària.
Junt amb la sol·licitud d'admissió, per a les opcions de cicles formatiu en horari nocturn, s'entregarà la documentació especificada en el mateix imprés (annex V.E).
NOTES:
- Els sol·licitants de lloc escolar en un centre públic hauran d'aportar els documents acreditatius de les circumstàncies al·legades corresponents al centre en què sol·liciten lloc escolar i, si és el cas, les referides als centres a què este estiga adscrit, en aplicació del que establix l'apartat 5 de l'article 84 de la Llei Orgànica 2/2006, que considera els centres públics adscrits a altres centres públics, que impartisquen etapes diferents, com a centres únics als efectes d'aplicació dels criteris d'admissió de l'alumnat.
- Així mateix, allò que es determina en el punt anterior també serà aplicable als centres concertats adscrits a altres centres concertats que impartisquen etapes diferents.
- En la presentació de sol·licituds d'admissió per a cicles formatius de grau mitjà i superior de la FP en règim presencial i semipresencial o a distància es farà ús previ de l'assistent telemàtic.
Impresos associats
Formularis per a l'admissió i matrícula d'alumnes
Inici
Com sol·licitar-ho?
Passos
*** PROCÉS ORDINARI
CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:
1. Actuacions prèvies al procés d'admissió i actes administratius conseqüents amb el procés de confirmació.
Confirmació de plaça d'alumnat adscrit, en els supòsits previstos en l'article 13 de l'Orde de 4 d'abril de 2013 i l'article 7, a) 1,2,3 del Decret 33/2007.
1.1. Termini de presentació d'instàncies de confirmació: del 16 al 22 d'abril.
1.2. Els centres d'adscripció elaboraran les llistes provisionals d'alumnes adscrits admesos i les publicaran el 23 d'abril.
1.3. A les llistes provisionals es podran presentar al·legacions fins el 25 d'abril, que es resoldran abans del 29 d'abril.
1.4. Una vegada resoltes les possibles reclamacions, es publicarà en estos centres la llista definitiva d'alumnes adscrits admesos, el 29 d'abril.
1.5. Els centres receptors d'instàncies de confirmació de plaça les remetran als centres d'adscripció fins el 3 de maig.
1.6. Remissió de la documentació acadèmica i personal dels alumnes, per part dels centres d'origen als centres d'adscripció, i procés de formalització dels actes administratius de la confirmació de plaça: fins a l'1 de juliol.
CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:
2.1 Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió d'alumnes i de la circumstància específica fixada pel centre, el 8 de maig.
2.2. Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació corresponent en el centre de primera opció: del 9 de maig al 16 de maig.
2.3. Comprovació de duplicitats: fins al 23 de maig.
2.4. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: el 26 de juny.
2.5.- Presentació de reclamacions davant del consell escolar del centre: del 26 al 28 de juny.
2.6. Contestació per escrit a les reclamacions presentades davant del consell escolar del centre: 1 i 2 de juliol. En el cas que no s'efectuara contestació expressa, la reclamació s'entendrà estimada o denegada segons l'alumne figure en la llista definitiva d'admesos o de no admesos.
2.7. Publicació en els centres de les llistes definitives d'alumnes admesos: el 3 de juliol.
2.8. Les reclamacions contra les llistes definitives, quan la plaça sol·licitada siga per a centres públics, es formularà en el termini de 2 dies hàbils des de la publicació davant de la comissió d'escolarització (3 i 4 de juliol). Les dites reclamacions es resoldran i contestaran per escrit fins al dia 8 de juliol.
Contra esta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.
L'alumnat que sol·licite plaça en centres privats concertats podrà interposar davant de les llistes definitives d'admesos, denúncia davant de la direcció territorial corresponent segons allò que s'ha preceptuat en l'article 51.3 de l'Orde de 4 d'abril de 2013.
2.9. Termini de formalització de matrícula: del 8 al 12 de juliol.
2.10. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents : 15 i 16 de juliol.
CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
1. Confirmació de plaça d'alumnat adscrit, en els casos previstos en l'article 13 de l'Orde de 4 d'abril de 2013 i l'article 7, a) 1,2,3 de Decret 33/2007.
1.1. Termini de presentació d'instàncies de confirmació: del 16 al 22 d'abril.
1.2. Els centres d'adscripció elaboraran les llistes provisionals d'alumnes adscrits admesos i les publicaran el 23 d'abril.
1.3. A les llistes provisionals es podran presentar al·legacions fins el 25 d'abril, que es resoldran abans del 29 d'abril. En el cas que no s'efectuara contestació expressa, la reclamació s'entendrà estimada o denegada segons l'alumne figure en la llista definitiva d'admesos o de no admesos.
1.4. Una vegada resoltes les possibles reclamacions, es publicarà en estos centres la llista definitiva d'alumnes adscrits admesos, el 29 d'abril.
1.5. Els centres receptors d'instàncies de confirmació de plaça les remetran als centres d'adscripció fins el 3 de maig.
2. Admissió d'alumnes en l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).
2.1 Publicació de les àrees d'influència i limítrofs: fins al 3 de maig.
2.2. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió d'alumnes i de la circumstància específica fixada pel centre: fins al 24 de maig.
2.3. Presentació de sol·licituds d'admissió per a ESO i de la documentació corresponent en el centre de primera opció: del 27 de maig al 3 de juny ambdós inclosos.
2.4. Comprovació de duplicitats: del 10 de juny al 12 de juny.
2.5. Els centres expediran als alumnes sol·licitants de plaça en ESO certificació de qualificacions fins al 26 de juny.
2.6. Presentació del requisit acadèmic (certificat de notes), si és el cas, pels alumnes en el centre de 1a opció: fins al 26 de juny.
2.7. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: el 17 de juliol.
2.8. Presentació de reclamacions davant del consell escolar del centre: fins al 19 de juliol.
2.9. Publicació en els centres de les llistes definitives d'alumnes admesos: el 22 de juliol.
2.10. Presentació de reclamacions davant de la comissió municipal d'escolarització: fins al 23 de juliol.
2.11. Resolució de reclamacions per part de la comissió municipal d'escolarització: fins al 24 de juliol. Contra la dita resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.
L'alumnat que sol·licite plaça en centres privats concertats podrà interposar davant de les llistes definitives d'admesos, denúncia davant de la direcció territorial corresponent segons allò que s'ha preceptuat en l'article 51.3 de l'Orde de 4 d'abril de 2013.
2.12. Termini de formalització de matrícula: del 24 al 30 de juliol.
2.13. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia: 31 de juliol.
3. Escolarització d'alumnes en els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).
3.1. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió d'alumnes: el 28 de juny.
3.2. Presentació de sol·licituds i de la documentació corresponent en el centre de primera opció: del 2 al 5 de juliol ambdós inclosos.
3.3. Comprovació de duplicitats: 10 i 11 de juliol.
3.4.- Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: el 16 de juliol.
3.5. Presentació de reclamacions davant del consell escolar del centre, en els centres públics: fins al 17 de juliol.
3.6. Publicació de les llistes definitives d'alumnes admesos: el 22 de juliol.
3.7. Presentació de reclamacions davant de la comissió sectorial d'escolarització: fins al 23 de juliol.
3.8. Resolució de reclamacions per part de la comissió sectorial d'escolarització: fins al 24 de juliol. Contra la dita resolució, en els centres públics, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.
L'alumnat que sol·licite plaça en entitats o centres privats amb programa subvencionats, podrà interposar davant de les llistes definitives d'admesos, denúncia davant de la direcció territorial corresponent.
3.9. Termini de formalització de matrícula: del 25 al 26 de juliol.
3.10. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia: el 29 i 30 de juliol.
CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A ENSENYANCES POSTOBLIGATÒRIES DE BATXILLERAT:
1. Admissió d'alumnes.
1.1. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió d'alumnes i de la circumstància específica fixada pel centre: el 24 de maig.
1.2. Presentació de sol·licituds d'admissió per a Batxillerat i de la documentació corresponent, en el centre de primera opció: del 27 de maig al 3 de juny ambdós inclosos.
1.3. Comprovació de duplicitats: del 10 al 12 de juny.
1.4. Els centres expediran als alumnes sol·licitants de plaça en Batxillerat certificat de qualificacions de l'ESO o equivalents, fins al 26 de juny.
1.5. Presentació del certificat de la nota mitjana de l'ESO o equivalents: 25 i 26 de juny.
1.6. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: el 17 de juliol.
1.7. Presentació de reclamacions davant del consell escolar del centre: fins al 19 de juliol.
1.8. Publicació en els centres de les llistes definitives d'alumnes admesos: el 22 de juliol.
1.9. Presentació de reclamacions davant de la comissió municipal o sectorial: fins al 23 de juliol.
1.10. Resolució de les reclamacions a les llistes definitives per part de la comissió municipal o sectorial: el 24 de juliol. Contra esta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.
L'alumnat que sol·licite plaça en centres privats concertats podrà interposar davant de les llistes definitives d'admesos, denúncia davant de la direcció territorial corresponent segons allò que s'ha preceptuat en l'article 51.3 de l'Orde de 4 d'abril de 2013.
1.15. Termini de formalització de matrícula: del 24 al 30 de juliol.
1.16. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia: el 31 de juliol.
CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A ENSENYANCES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
1. Admissió d'alumnes.
1.1. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió d'alumnes: el 27 de maig.
1.2. Presentació de sol·licituds d'admissió para cicles formatius de Grau Mitjà i Superior de la FP i de la documentació corresponent, en el centre de primera opció: del 3 de juny al 17 de juny ambdós inclosos. (Per a les sol·licituds a CF en règim presencial i en semipresencial o a distància es farà ús previ de l'assistent telemàtic).
1.3. Comprovació de duplicitats: del 18 al 20 de juny
1.4. Els centres expediran als alumnes sol·licitants de plaça en cicles formatius, certificat de qualificacions de l'ESO, Batxillerat o equivalents; o certificat de complir el requisit acadèmic per haver aprovat la prova d'accés a cicles formatius de Grau Mitjà o Superior: fins al 26 de juny.
1.5. Presentació del requisit acadèmic d'accés a cicles formatius de Grau Mitjà i Superior de la FP específica: 25 i 26 de juny.
1.6. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: el 3 de juliol.
1.7. Presentació de reclamacions davant del consell escolar/consell social del centre: fins al 5 de juliol.
1.8. Publicació en els centres de les llistes definitives d'alumnes admesos: fins al 15 de juliol.
1.9. Presentació de reclamacions davant de la comissió sectorial: fins al 16 de juliol.
1.10. Resolució de les reclamacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: el 18 de juliol. Contra esta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del director territorial corresponent, segons allò que s'ha preceptuat en l'apartat 2.10 de l'article 10 de l'Orde 33/2011.
1.11. Termini de formalització de matrícula: del 19 al 26 de juliol.
1.12. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia: 29 i 30 de juliol.
*** PROCÉS EXTRAORDINARI DE SETEMBRE
CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:
(No hi ha procés extraordinari per a Educació Infantil i Primària)
CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
1. Procés extraordinari de setembre: ESO i PQPI.
1.1. Publicació de vacants el 10 de setembre.
1.2. Presentació de sol·licituds d'admissió (en l'ESO per als alumnes que canvien de domicili la documentació corresponent), inclòs el requisit acadèmic: del 10 a l'11 de setembre.
1.3. Elaboració i publicació de llistes provisionals: el 12 de setembre.
1.4. Termini de reclamació davant dels consells escolars: 12 i 13 de setembre.
1.5. Publicació de les llistes definitives: el 13 de setembre.
1.6. Termini de formalització de la matrícula: fins al 16 de setembre (s'utilitzaran els mateixos formularis que en el procés de juny).
2. Calendari del procés extraordinari d'admissió i matriculació en Batxillerat
2.1. Publicació de vacants: el 10 de setembre
2.2. Presentació de sol·licituds d'admissió: fins al 10 i 11 de setembre
2.3. Presentació del certificat de la nota mitjana de l'ESO o equivalents: fins a l'11 de setembre
2.4. Elaboració i publicació de llistes provisionals: el 12 de setembre
2.5. Termini de reclamació davant dels consells escolars: fins al 13 de setembre
2.6. Publicació de les llistes definitives: el 13 de setembre
2.7. Termini de formalització de la matrícula: fins al 16 de setembre (s'utilitzaran els mateixos formularis que en el procés de juny)
3. Calendari del procés extraordinari d'admissió i matriculació en FP.
3.1. Publicació de vacants: el 13 de setembre.
3.2 Presentació de sol·licituds d'admissió amb requisit acadèmic: del 14 al 18 de setembre.
3.3. Presentació del requisit acadèmic d'accés a cicles formatius de Grau Mitjà i Superior de la FP específica: fins al 19 de setembre.
3.4. Elaboració i publicació de llistes provisionals: el 20 de setembre.
3.5. Termini de reclamació davant dels consells escolars/socials: fins al 23 de setembre.
2.6. Publicació de les llistes definitives: el 24 de setembre.
3.7. Termini de formalització de la matrícula: del 24 al 26 de setembre (s'utilitzaran els mateixos formularis que en el procés de juny).
Inici
Informació complementària
Criteris de valoració
Criteris per a la valoració de les sol·licituds de lloc escolar
L'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, quan no hi haja en estos places suficients per a atendre totes les sol·licituds d'ingrés, es regirà pels criteris següents:
* PUNTUACIONS (Decret 33/2007 modificat pel Decret 42/2013)
1. GERMANS, PARE O MARE TREBALLADOR/A DEL CENTRE O ANTIC ALUMNE
Primer germà en el centre: 8 punts.
Per cada un dels germans restants: 3 punts.
Pare o mare treballador/a del centre docent: 5 punts.
Alumne, pare, mare o germà antic alumne del centre: 1 punt.
2. DOMICILI
Àrea d'influència: 5 punts.
Àrea limítrofa: 2 punts.
Altres zones o localitats de la província: 1 punt.
3. RENDA
Ingressos totals dividits pel nombre de membres de la família.
Rendes iguals o inferiors 1,5 vegades l'IPREM: 1 punt.
4. DISCAPACITAT
Discapacitat de l'alumne:
> 65%: 5 punts.
del 33 al 65%: 3 punts.
Discapacitat dels pares/germans de l'alumne:
>65%: 3 punts.
del 33 al 65%: 1,5 punts.
5. FAMÍLIA NOMBROSA
General: 3 punts.
Especial: 5 punts.
6. SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS: 1,5 punts.
7. CIRCUMSTÀNCIA ESPECÍFICA DETERMINADA PEL CENTRE DOCENT: 1 punt.
8. ESPORTISTA D'ÈLIT: 2 punts.
9. EXPEDIENT ACADÈMIC BATXILLERAT Se suma la nota mitjana qualificacions ESO.
Cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior: Nota mitjana qualificacions ESO o Batxillerat o nota prova d'accés, únic criteri per a l'accés.
Sancions
En els centres públics
La infracció de les normes sobre admissió de l'alumnat pels centres públics donarà lloc a l'obertura del corresponent expedient administratiu, a fi de determinar les possibles responsabilitats en què haguera pogut incórrer-se.
En els centres privats concertats
La infracció de les normes sobre admissió de l'alumnat pels centres concertats donarà lloc a les sancions previstes en l'article 62 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l'Educació, segons la redacció donada a este en la disposició final primera, núm. 10, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
Geo - Escola: aplicació per a triar centre educatiu
Admissió d'alumnat: web Conselleria
Inici
Fonts jurídiques i/o documentals
Normativa
- Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106 de 4/5/06).
- Decret 33/2007, de 30 de març, del Consell, pel qual es regula l'accés als centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances de règim general (DOCV núm. 5483, de 03/04/07).
- Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix el procediment d'admissió de l'alumnat en els Programes de Qualificació Professional Inicial finançats amb fons públics (DOCV núm. 6024, de 29/05/09).
- Orde 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de formació professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6528, de 25/05/11).
- Resolució de 18 de juny de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es desenrotllen els procediments d'accés, admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de formació professional del sistema educatiu (DOCV núm. 6801 del 21/06/12).
- Decret 42/2013, de 22 de març, del Consell, de modificació del Decret 33/2007, de 30 de març, pel qual es regula l'accés als centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances de règim general. (DOCV núm. 6991, de 26/03/13).
- Orde 14/2013, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7001, d'11/04/13).
- Resolució de 12 d'abril de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2013-2014 (DOCV núm. 7003, de 15/04/13).
- Resolució de 12 d'abril de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2013-2014 (DOCV núm. 7003, de 15/04/13).
- Resolució de 12 d'abril de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2013-2014 (DOCV núm. 7003, de 15/04/13).
Llistat de normativa
Vegeu Decret 33/2007, de 30 de març
Vegeu Resolució de 12 de març de 2012 (Alacant)
Vegeu Resolució de 12 de març de 2012 (València)
Vegeu Resolució de 18 de juny de 2012
Vegeu Orde de 27 d'abril de 2007
Vegeu Orde 33/2011, de 18 de maig
Vegeu Resolució de 12 d'abril de 2013 (Alacant)
Vegeu Resolució de 12 d'abril de 2013 (València)
Vegeu Resolució de 12 d'abril de 2013 (Castelló)
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info