Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Becas formación Biblioteconomía y Documentación

Quince días hábiles para su presentación.

Quatre beques per a la formació pràctica en Biblioteconomia i Documentació en les Corts Valencianes.

Objecte del tràmit

Les Corts Valencianes convoquen quatre beques de formació pràctica en biblioteconomia i documentació, relacionades amb l'activitat de la institució.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Podran optar a l'obtenció d'estes beques els qui reunisquen els requisits següents:

Requeriments

- Ser espanyol o nacional d'un estat membre de la Unió Europea o nacional d'aquells estats a què en virtut de tractats internacionals firmats per la Unió Europea i ratificats per Espanya s'aplique la lliure circulació de persones.

- Els aspirants que no posseïsquen nacionalitat espanyola hauran d'acreditar coneixements suficients de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es podrà verificar en el procés de selecció.

- Posseir el grau en Informació i Documentació o títols equivalents.

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

La quantia total serà de 10.800 euros bruts, que es percebran a la finalització de cada mes a raó de 900 euros, amb la certificació prèvia del lletrat major.

Quan s'ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, comptats des de la publicació de les bases de la convocatòria en el DOCV núm.7013, de 29/04/2013.

On s'ha d'anar?

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

- I, preferentment, en:

CORTS VALENCIANES

PL. SAN LORENZO, 4

46003 Valencia

Tel: 963876100

Què s'ha de presentar?

Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat (DNI) o document d'identificació d'estrangeria (NIE).

b) En el cas de no tindre la nacionalitat espanyola, documentació suficient que acredite que l'aspirant és nacional d'un estat membre de la Unió Europea o nacional d'aquells estats a què, en virtut de tractats firmats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de persones.

c) Currículum, segons el model que s'adjunta en l'annex, en el qual es faran constar les dades que allí se sol·liciten.

d) Fotocòpia compulsada del títol o del depòsit de les taxes per a l'expedició del títol acreditatiu de la titulació exigida en la base tercera.

e) Certificat oficial o fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic amb la indicació de la nota mitjana ponderada numèrica (rang 5-10), conforme al Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre.

f) La documentació, els certificats i les acreditacions que el sol·licitant considere pertinent adjuntar com a mèrit personal i que justifiquen els mèrits relacionats en el currículum.

Tots els mèrits que s'al·leguen hauran de ser acreditats documentalment, per mitjà d'original o fotocòpia compulsada, en el moment de la presentació de sol·licituds. La documentació que no complisca estos requisits no serà tinguda en compte a l'hora de puntuar l'expedient personal del sol·licitant.

No es tindrà en compte cap mèrit al·legat que no estiga justificat documentalment.

Impresos associats

Beques de biblioteconomia i documentació

Com sol·licitar-ho?

Passos

1. Per a la selecció del personal es crearà una comissió de valoració constituïda per:

- Un membre de la Mesa de les Corts Valencianes.

- Dos lletrats/ades de les Corts Valencianes.

- Dos arxivers/eres-bibliotecaris/àries-documentalistes de les Corts Valencianes adscrits al Servici d'Estudis, Documentació i Biblioteca.

- La cap de la Secció de Personal de l'Àrea Administrativa Parlamentària, que actuarà com a secretària, amb veu.

2. La selecció constarà de dos fases: es durà a terme una primera fase de revisió i baremació dels mèrits al·legats per part de la comissió, i es considerarà que han superat esta fase aquells aspirants que obtinguen una qualificació igual o superior a 6 punts.

Els i les aspirants que hagen superat la selecció podran ser convocats a una segona fase per a la realització d'una entrevista així com d'aquelles proves pràctiques que es consideren pertinents per a determinar el nivell de coneixements, experiència teoricopràctica o idoneïtat dels candidats. La segona fase es puntuarà fins a un màxim de 5 punts.

3. Abans dels vint dies següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, la comissió es reunirà per a examinar-les i, posteriorment, elevar la proposta d'adjudicació a la Mesa de les Corts .

4. La convocatòria de les beques podrà declarar-se deserta.

5. Resultaran adjudicataris de les beques els quatre aspirants que obtinguen més puntuació, una vegada feta la suma aritmètica de les dos puntuacions esmentades.

6. Es constituirà una borsa de reserva amb els i les aspirants a les beques que, havent superat la selecció, no resulten adjudicataris. La provisió de les beques vacants que puguen produir-se per renúncia de l'adjudicatari o suspensió o revocació de la Mesa de les Corts Valencianes es farà per mitjà de la dita borsa de reserva de forma automàtica, per resolució de la Presidència de les Corts Valencianes. La borsa de reserva es mantindrà fins a la finalització de les beques.

Informació complementària

* CONDICIONS

1. Cada una de les beques tindrà una duració de dotze mesos i es podran prorrogar un any, amb un informe previ favorable del lletrat major i d'acord amb la disponibilitat pressupostària. El seu import total serà de 10.800 euros bruts, que es percebran a la finalització de cada mes a raó de 900 euros, prèvia certificació del lletrat major.

2. Les Corts Valencianes incorporaran al règim general de la Seguretat Social les persones que obtinga les beques, com disposa el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.

3. Les Corts Valencianes contractaran una assegurança d'accidents para cada un dels becaris i becàries pel temps de duració de la beca, en el cas que no tingueren cobertes estes contingències.

Les becàries que es troben en situació d'embaràs podran accedir al gaudi de les sis setmanes posteriors al part, i la beca se suspendrà per este mateix període. En este cas, la beca es prorrogarà afegint al final les sis setmanes corresponents a la llicència per maternitat.

4. Les beques seran indivisibles. Seran incompatibles amb qualsevol altra concedida per al mateix període o amb qualsevol classe de treball remunerat.

5. No podran participar en la convocatòria els que ja hagen tingut les esmentades beques amb anterioritat, almenys durant un quadrimestre.

6. La concessió i el gaudi de la beca no suposarà vinculació laboral o funcionarial entre el becari o becària i la cambra. No és aplicable a estes beques l'Estatut del personal investigador en formació, ni l'Estatut del personal de les Corts.

Criteris de valoració

Les condicions de mèrit avaluables i la puntuació que s'atorguen seran les següents:

a) Expedient acadèmic personal: màxim fins a 4 punts.

b) Formació acadèmica addicional objecte de la convocatòria: màxim fins a 5 punts.

Tesi doctoral: 2,5.

Diploma d'estudis avançats: 1,5.

Màster universitari, cursos doctorat, cursos postgrau: 1.

c) Formació no reglada en biblioteconomia i documentació: màxim fins a 2 punts.

d) Coneixement del valencià: màxim fins a 1 punt.

e) Coneixement d'altres idiomes de la Unió Europea: màxim fins a 3 punts. Un punt pel nivell superior de cada idioma acreditat.

f) Beques, treballs i experiència laboral en activitats semblants: màxim fins a 1 punt.

g) Un altre grau o llicenciatura: màxim fins a 1 punt.

h) Altres coneixements d'interés relacionats amb la convocatòria: màxim fins a 1 punt.

Obligacions

1. El becari o la becària, una vegada accepte la beca, adquirix els compromisos següents:

a) Presentar un certificat que acredite que no patix cap malaltia o defecte físic que impedisca la prestació dels estudis i treballs que comporta l'acceptació de la beca.

b) Presentar una declaració jurada de no tindre cap relació laboral.

c) Complir les bases de la convocatòria i la resta de normes aplicables com a conseqüència de la convocatòria.

2. Començar la beca el dia que s'assenyale.

3. El becari o la becària durà a terme les activitats de formació teoricopràctica que li determinen en el Servici d'Estudis, Documentació i Biblioteca de les Corts Valencianes, en les condicions de lloc i temps que li indiquen.

4. Els treballs realitzats seran propietat de les Corts Valencianes, i no podran ser utilitzats pels autors sense la corresponent autorització.

5. Així mateix, els becaris i les becàries hauran d'observar absoluta discreció sobre els documents o informacions que puguen conéixer en la institució i que no s'hagen fet públics.

6. Les Corts es reserven el dret de suspendre o, si és el cas, revocar la beca en el cas que el becari o la becària no realitze els treballs per a la seua formació pràctica en condicions satisfactòries, quan deixe de reunir els requisits que es van exigir o quan incomplisquen, sense causa que ho justifique, les condicions establides en la present convocatòria.

7. L'incompliment pel becari o la becària de les seues obligacions podrà donar lloc a la privació de la beca pel temps que quede pendent, sense perjuí de les responsabilitats que resulten exigibles.

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

- Convocatòria de quatre beques de formació pràctica en biblioteconomia i documentació (DOCV núm. 7013, de 29/04/2013).

Llistat de normativa

Vegeu la convocatòria

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info