Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Mestres - 185

Mestres (especialidades: Primària, Pedagogia Terapèutica, Audició i Llenguatge, Educació Infantil, Idioma Estranger: Anglés, Educació Física, Música)

Descripció

Mestres (especialidades: Primària, Pedagogia Terapèutica, Audició i Llenguatge, Educació Infantil, Idioma Estranger: Anglés, Educació Física, Música)

Organisme

Govern de Castella-La Manxa

Govern de castella-la Manxa: Conselleria d'Educació, Cultura i Esports

Bulevar Río Alberche, s.n.

45071 Toledo

Tel. 92 524 74 00

Fax 92 524 74 10

Webhttp://www.jccm.es

Places

Nombre de places: 185

Nombre total de places convocades corresponents al cos de mestres, torn lliure: 185

Primària (PRI): 57 places

Pedagogia Terapèutica (PT): 15 places

Audició i Llenguatge (AL): 6 places

Educació Infantil (EI): 16 places

Idioma Estranger: Anglés (FI): 56 places

Educació Física (EF): 25 places

Música (MU): 10 places

Taxes

Import: 40,00€

Convocatòria

Concurs oposició

Grup

A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)

Enllaç directe a la web de l'organisme

Seguiment

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: [Bases i obertura de termini]

Mitjà de publicació

Diari Oficial de Castella-La Manxa -nº 59 Data: 10/04/2013

Accés a la documentació

Els que desitgen prendre part en el present procés selectiu podran fer-ho per qualsevol dels mètodes següents:

1) Sol·licitud electrònica. A través del portal de l'educació (www.educa.jccm.es), l'aspirant podrà omplir la seua sol·licitud de participació, registrar-la electrònicament, fer el pagament de la taxa per drets d'examen i confirmar les dades que l'Administració educativa de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa ja posseïx i que li seran mostrades a l'aspirant a títol informatiu en la web, les quals seran objecte de baremació en la fase de concurs del procés selectiu.

2) Sol·licitud de pregravació de dades. A través del portal de l'educació (www.educa.jccm.es) s'accedirà a la sol·licitud de pregravació de dades, que estarà identificada per mitjà de la icona corresponent. Esta modalitat de sol·licitud requerix que, una vegada omplida a través de l'ordinador, la sol·licitud siga impresa, firmada i presentada davant de l'Administració.

3) Sol·licitud en paper. Els aspirants podran utilitzar el model oficial de sol·licitud que figura com a annex II de la convocatòria, i que els serà facilitat gratuïtament en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i en els Servicis Perifèrics Provincials de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.

Taxes

Import: 40,00€

El pagament de la taxa es farà, dins del termini de presentació de sol·licituds de participació, per mitjà d'un ingrés en efectiu en el compte número 2105 - 3004 - 48 -1250000087 de l'entitat Caja Castilla-La Mancha pel concepte "Tasas Exàmens. Cos de mestres 2013".

Presentació

Lloc

La presentació de sol·licituds es farà en el servici perifèric provincial d'Educació, Cultura i Esports de la província que es corresponga amb la consignada en el requadro de la sol·licitud denominat "Provincia de gestió d'especialidad". Les províncies de gestió de cada especialitat són les següents:

Albacete: Primària

Ciudad Real: Educació Infantil

Conca: Idioma Estranger: Anglés i Música

Guadalajara: Audició i Llenguatge i Pedagogia Terapèutica

Toledo: Educació Física

Les adreces dels servicis perifèrics provincials de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports són les següents:

- Albacete: Av. de l'Estació 2, 02001 Albacete

- Ciudad Real: Av. Alarcos 21, 13071 Ciudad Real

- Conca: Av. República Argentina 16, 16002 Conca

- Guadalajara: Carrer Juan Bautista Topete 1, 19071 Guadalajara

- Toledo: Av. Europa 26, 45003 Toledo

Així mateix, podran presentar-se en les oficines a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Estes oficines han de cursar, sense dilació, les instàncies rebudes al servici perifèric provincial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de la província consignada per l'interessat en el requadro "Provincia de gestió d'especialidad" de la sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (el dit termini s'inicia el dia 11 d'abril i finalitza el dia 30 d'abril de 2013).

Estat:Obert

Informació complementària

Resolució de 10/04/2013, per la qual es convoca el concurs-oposició per a l'ingrés en el cos de mestres pel torn lliure, procediment perquè els funcionaris de carrera del cos de mestres puguen adquirir noves especialitats i procediment de selecció d'aspirants a llocs de treball docent en règim d'interinitat.

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info