Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Técnicos de investigación

20 días hábiles a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
Descripció
Escala tècnica bàsica d'investigació (grup C, sector d'administració especial).
Organisme
Universitats
Universitat de València (UV)
Servici de Recursos Humans
Avinguda Blasco Ibáñez, 13 ? Nivell 1
46010 València
Tel. 96 386 42 12 ? 96 386 42 17
Fax 96 386 42 90
Places
Nombre de places: 21
Els llocs vacants se subdividixen en 4 per al perfil C1, 7 per al perfil C2, i 8 per al perfil C3. Les persones interessades hauran d'elegir en la sol·licitud el perfil a què es presenten.
Taxes
Import: 13,76€
Convocatòria
Concurs oposició
Grup
C1 - Batxiller o Tècnic/a
Requisits
TITULACIÓ: posseir el títol de Batxiller Superior, BUP, Formació Professional de 2n grau; tindre superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, o titulació equivalent, o estar en condicions d'obtindre-la abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
Enllaç directe a la web de l'organisme

 • Diari Oficial de la Comunitat Valenciana-nº 6988 Data: 21/03/2013Accés a la documentació

 • - Les persones interessades disposaran d'un formulari per a emplenar la sol·licitud en suport informàtic. Este formulari es trobarà en la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS) d'esta universitat, que té l'adreça següent: http://www.uv.es/pas.- També es pot presentar una sol·licitud elaborada per la persona interessada, sempre que esta sol·licitud arreplegue almenys les dades mínimes establides en l'annex IV. Independentment de l'opció triada per a emplenar la sol·licitud, esta es presentarà per triplicat: una per a l'entitat bancària, una per a la universitat i una per a la persona interessada. Les sol·licituds s'han d'adreçar al Rectorat de la Universitat de València. Haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud la documentació següent:
  - Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en estes proves, hauran de presentar una fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat.
  - Resguard original de l'ingrés dels drets d'examen o justificant pel qual s'acullen a l'exempció de taxes; si té bonificació per família nombrosa, haurà d'adjuntar la justificació pertinent (apartat 3.7 d'esta convocatòria).
 • Taxes
  Import: 13,76€S'ingressaran en el compte corrent Drets d'examen. Universitat de València, núm. 0049.6721.65.2010001382, del Banco Santander.
  ExempcióEstan exempts del pagament dels drets d'examen:
  - Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Estes persones hauran de presentar els certificats corresponents que acrediten la seua condició de persones amb discapacitat (mitjançant una fotocòpia del certificat de la Conselleria de Benestar Social o de l'òrgan competent).
  - Els membres de famílies nombroses de categoria especial. Estes persones hauran de presentar una fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite l'esmentada condició.
  - Disfrutaran d'una bonificació del 50% d'estes taxes els membres de famílies nombroses de categoria general. Estes persones hauran de presentar una fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite l'esmentada condició
 • http://www.gva.es/resources/v2/img/triangulito_01.gif); background-position: 0% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Presentació
  LlocLes sol·licituds es podran presentar en:
  a) El registre d'entrada de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València), que es troba obert al públic de dilluns a divendres (horari: de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h).
  b) El registre de qualsevol altra administració pública, o les oficines de correus, en la forma que establix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 • 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

  Estat:Obert
 • Informació complementària
 • RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2013, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, pel torn lliure, sector d'administració especial, escala tècnica bàsica d'investigació d'esta universitat.
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info