Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Pruebas libres de la EOI

Del 11 al 22 de febrero

Nom del tràmit

Inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent al curs acadèmic 2012-2013.
Objecte del tràmit
La superació de la prova de certificació corresponent donarà lloc a l'obtenció del certificat nivell bàsic, nivell intermedi o nivell avançat.
Inici
Qui pot sol·licitar-ho?
Requeriments
1. Per a inscriure's en la prova de certificat de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat, caldrà tindre 16 anys complits l'any natural en què se celebre la prova.
2. La matriculació en la prova de certificat no exigirà haver cursat ensenyances prèvies a les escoles oficials d'idiomes. Les persones que desitgen ser admeses hauran de formalitzar la inscripció individualment si es tracta d'alumnat matriculat en segon curs de nivell bàsic, de nivell intermedi o de nivell avançat en els quals resulta necessària la superació de la prova de certificació, o en cas contrari la matrícula, abonant la taxa corresponent.
3. La matriculació en la prova de certificació es realitzarà a través de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, en els terminis que determina la convocatòria.
4. L'alumnat matriculat durant el curs 2012-2013 en una determinada escola oficial d'idiomes no podrà presentar-se a la prova de certificació, en qualitat d'alumnes no matriculats, en cap altra escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana en el mateix idioma o idiomes en què ja estan matriculats com a alumnes oficials. En el cas que l'alumne haja presentat renúncia a la seua matrícula oficial en un idioma o idiomes i esta haja sigut acceptada, podrà matricular-se en la prova de certificació del dit idioma o idiomes en qualsevol escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana com a alumne no matriculat.
5. L'article 3.4 de l'Orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d?idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana, establix que els ciutadans de nacionalitat no espanyola podran matricular-se en la prova de certificació en qualsevol idioma diferent de l'oficial del seu país d'origen i que no haja cursat durant l'ensenyança obligatòria. S'entendrà com a país d'origen aquell que figure en el seu NIE o passaport.
6. L'alumnat matriculat a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, que curse ensenyances de primer curs de nivell bàsic, primer curs de nivell intermedi o primer curs de nivell avançat, podrà presentar-se a la prova de certificació del mateix idioma que curse, prèvia renúncia a la seua matrícula oficial en el moment de formalitzar la matrícula per a la prova de certificació. El mateix criteri s'aplicarà a l'alumnat que, matriculat en l'últim curs de nivell bàsic, de nivell intermedi o de nivell avançat en els quals cal la superació de la prova de certificació, desitge presentar-s'hi en un nivell diferent del que es troba matriculat.
7. Estar matriculat en una escola oficial d'idiomes no suposa la inscripció automàtica per a la realització de la prova de certificació.
L'alumne o l'alumna serà qui haurà d'acudir, individualment, a la secretaria de la mateixa escola oficial d'idiomes a presentar la inscripció de la mencionada prova.
Inici
Tases
Taxes 2013:
Proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud de cicle o nivell: 57,92 euros.
Enllaç relacionat amb el pagament de les taxeshttp://www.edu.gva.es/doc046/eoi/val/matriculalibre.asp
Inici
Quan s'ha de sol·licitar?
Termini de presentació
La matriculació per a la prova de certificació corresponent al nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat de l'actual curs acadèmic, es realitzarà segons el calendari següent:
a) Alumnat matriculat a les escoles oficials d'idiomes: des del dia 25 de febrer de 2013 fins al 12 de març de 2013, ambdós inclosos.
b) Alumnat no matriculat a les escoles oficials d'idiomes o que ha efectuat renúncia de matrícula: des del dia 11 de febrer de 2013 fins al 22 de febrer de 2013, ambdós inclosos.
Inici
On s'ha d'anar?
La matriculació en la prova de certificació es realitzarà a través de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana:
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. C/ MARQUÉS DE MOLINS, 56-58. 03004 - ALACANT. 96-5143968
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. AV. VIADUCTE, 1. 03800 - ALCOI. 96-5549798
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. PARTIDA SALT DE L'AIGUA, S/N 03503 - BENIDORM. 96-5858161
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. AV. JOAN FUSTER, 44. 03700 - DÉNIA. 965784750
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. C/ JOSEP LLUÍS BARCELÓ I RODRÍGUEZ ADVOCAT, 1. 03202 - ELX. 96-5421907
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. AV. MONGE Y BIELSA, S/N. 03183 - TORREVIEJA. 96-6700232
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. CRA. BORRIOL, S/N. 12006 - CASTELLÓ DE LA PLANA. 964-208855
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. C/ RIOLA, 9. 46600 - ALZIRA. 96-2415850
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. C/ JAUME II núm. 8, 46700 - GANDIA. 96-2865766
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. C/ XIQUET DE QUART, S/N 46930 - QUART DE POBLET. 96-1523374
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. C/ FAUSTO CARUANA. 46500 - SAGUNT. 96-2683474
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. C/ SAN ILDEFONSO, 46. 46300 - UTIEL. 96-2174541
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. C/ PLA DE LA SAÏDIA, 19. 46009 - VALÈNCIA. 96-3405022
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES, C. PICO VELETA, S/N, 03600-ELDA 96-5383941.
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES, (IES CAMP DE TÚRIA) C/ ALCALDE MARCELINO GARCÍA S/N, 46080 - LLÍRIA 96-2792960
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. AV. DEL DOCTOR GARCÍA ROGEL, 28. 03300 - ORIHUELA. 965300943
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. C. PINTOR JUAN FRANCÉS GANDIA. S/N 46800 - XÀTIVA
Inici
Què s'ha de presentar?
A.- Alumnat matriculat a les escoles oficials d'idiomes:
Per a poder inscriure's en la prova de certificació, este alumnat haurà de dirigir-se a la secretaria de la seua escola, i omplir individualment l'imprés que es contempla en l'annex I denominat:
INSCRIPCIÓ PER A LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS IDIOMES IMPARTITS A LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES A LA COMUNITAT VALENCIANA.
En el cas de l'alumnat que cursa ensenyaments d'idiomes de règim especial als aularis de la Comunitat Valenciana, les escoles oficials d'idiomes adoptaran les mesures organitzatives que consideren adequades per a facilitar-ne la inscripció.
B.- Alumnat no matriculat a les escoles oficials d'idiomes o que ha efectuat renúncia de matrícula:
Per a poder matricular-se en la prova de certificació, l'alumnat no matriculat en les escoles oficials d'idiomes o que ha renunciat a la matrícula, haurà de dirigir-se a la secretaria de l'escola oficial d'idiomes i omplir l'imprés de l'annex II denominat:
MATRÍCULA PER A LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS IDIOMES IMPARTITS A LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES A LA COMUNITAT VALENCIANA.
Aportaran la documentació que s'indica:
- Fotocòpia compulsada del DNI, NIE o passaport.
- Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa.
- 2 fotografies grandària carnet
- Alumnat estranger. Certificat, o si no n'hi ha, declaració jurada en la quaL acredite la llengua en què va ser escolaritzat durant l'ensenyança obligatòria.
- Espanyol per a estrangers: podran matricular-se els ciutadans de nacionalitats estrangeres l'idioma oficial dels quals no siga l'espanyol i així ho acrediten.
- Víctimes de violència de gènere, s'acreditarà per mitjà de l'orde a favor de la víctima (Decret 68/2012, de 4 de maig)
- Una altra documentació d'interés (especifiqueu-la) / Una altra documentació d'interés (especifiqueu-la).
Algunes escoles oficials oferixen la matrícula telemàtica per als no-matriculats, en concret: Alacant, Benidorm, Castelló de la Plana, Dénia, Elda, Elx, Gandia, Quart de Poblet, València i Xàtiva.
Impresos associats
INSCRIPCIÓ PER A LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS IDIOMES IMPARTITS A LES ESCOLES OFICIALS D?IDIOMES A LA COMUNITAT VALENCIANA
MATRÍCULA PER A LA PROVA DE CERTIFICACIÓ DELS IDIOMES IMPARTITS A LES ESCOLES OFICIALS D?IDIOMES A LA COMUNITAT VALENCIANA
Inici
Com sol·licitar-ho?
Passos
- Presentació de la documentació.
1.- Finalitzat el termini d'inscripció, les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana faran públiques les llistes de l'alumnat inscrit en la prova de certificació. Els candidats exclosos disposaran d'un termini de 10 dies hàbils per a poder esmenar la causa que haja motivat la seua exclusió. Així mateix, aquells candidats que hagen detectat errors en les seues dades hauran de comunicar-ho per escrit en el mateix termini, per a la seua esmena. Les reclamacions, si és el cas, es dirigiran al director o directora de l'escola oficial d'idiomes corresponent.
2.- Esmenats els possibles errors i exposats en els taulers d'anuncis els llistats definitius de l'alumnat inscrit en la prova de certificació, les escoles oficials d'idiomes, amb anterioritat al dia 1 d'abril de 2013, traslladaran al Servici de Ensenyances de Règim Especial de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial un informe estadístic amb el nombre d'alumnes i alumnes inscrits/ites per idioma i nivell.
3.- Alumnat de That's English!
1. L'alumnat matriculat en el mòdul 4 del nou pla d'estudis i el mòdul 5 del pla antic de That's English! podrà inscriure's per a la realització de la prova de certificat de nivell bàsic, si ha superat els dits mòduls; de la mateixa manera, l'alumnat matriculat en el mòdul 9 de That's English! podrà inscriure's per a la realització de la prova de certificació de nivell intermedi, en cas d'haver superat el dit mòdul.
2. Per a facilitar que este alumnat puga presentar-se a la prova de certificat corresponent al curs acadèmic 2012-2013, l'avaluació de la segona convocatòria es realitzarà amb anterioritat a l'inici de la celebració de la prova de certificació de nivell bàsic i de nivell intermedi respectivament.
3. Cada escola oficial d'idiomes establirà un procediment extraordinari d'inscripció en la prova de certificació, per a garantir que este alumnat puga inscriure's.
Inici
Com es tramita telemàticament?
Informació adicional
La tramitació es podrà realitzar a través de via telemàtica en aquelles escoles oficials d'idiomes que oferisquen esta possibilitat, presentant en la secretaria de l'escola oficial d'idiomes el justificant del pagament bancari que s'ha efectuat perquè, d'esta manera, quede formalitzada la matrícula.
Inici
Informació complementària
* CALENDARI DE PROVES CURS ACADÈMIC 2012-2013
27 maig/mayo
09:30: VALENCIÀ/ VALENCIANO NB
16:00: ANGLÉS/INGLÉS NB
28 maig/ mayo
09:30: ALEMANY/ALEMÁN NB
16:00: VALENCIÀ/ VALENCIANO NI
29 maig/mayo
16:00 ANGLÉS/INGLÉS NI
30 maig/mayo
16:00:
VALENCIÀ/VALENCIANO NA
31 maig/mayo
09:30: RUS/RUSO NB
16:00: FRANCÉS NB
3 juny/junio
09:30: ÀRAB/ÁRABE NB
16:00: ITALIÀ/ITALIANO NB
4 juny/junio
09:30: GREC/GRIEGO NB
16:00: ANGLÉS/INGLÉS NA
5 juny/junio
09:30: XINÉS/CHINO NB
16:00: ALEMANY/ALEMÁN NI
6 juny/junio
09:30: ITALIÀ/ITALIANO NI
16:00: FRANCÉS NI
7 juny/junio
09:30: RUS/RUSO NI
16:00: PORTUGUÉS NB
10 juny/junio
09:30: XINÉS/CHINO NI
16:00: ÀRAB/ÁRABE NI
11 juny/junio
09:30: ESPANYOL/ESPAÑOL NB
12 juny/junio
09:30: ESPANYOL/ESPAÑOL NI
13 juny/junio
09:30: ESPANYOL/ESPAÑOL NA
14 juny/junio
09:30: ALEMANY/ALEMÁN NA
16:00: PORTUGUÉS NI
17 juny/junio
09:30: FRANCÉS/FRANCÉS NA
16:00: RUS/RUSO NA
18 juny/junio
09:30: ITALIÀ/ITALIANO NA
16:00: ÀRAB/ÁRABE NA
19 juny/junio
09:30: PORTUGUÉS NA
16:00: XINÉS/CHINO NA
20 juny/junio
09:30: GREC/GRIEGO NI
Inici
Fonts jurídiques i/o documentals
Normativa
- Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 4, de 4/1/07).
- Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, que regula per primera vegada els ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana i establix el currículum del nivell bàsic i del nivell intermedi (DOCV núm. 5605, de 24/09/07).
- Orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d?idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5728, de 26/03/08).
- Resolució de 15 de gener de 2013, del director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establix el calendari de realització de la prova de certificat de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana, per al curs acadèmic 2012-2013 (DOCV núm. 6950, de 24/01/13).
- Resolució de 24 de gener de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establix el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificat de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent al curs acadèmic 2012-2013 (DOCV núm. 6956, d'01/02/13).
Llistat de normativa
Vegeu el Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre.
Vegeu el Decret 155/2007, de 21 de setembre.
Vegeu l'Orde de 10 de març de 2008.
Vegeu la Resolució de 15 de gener de 2013 (calendari realització proves).
Vegeu la Resolució de 24 de gener de 2013 (convocatòria).
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info