Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Plan de formación empleados públicos 2013

Pla de Formació dels Empleats Públics al Servici de l'Administració de la Generalitat per a l'any 2013.

Objecte del tràmit

S'establix l'oferta de cursos que integren el Pla de Formació de la Generalitat per a l'any 2013 que es gestionarà durant enguany.

Inici

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

1. Podrà participar en les activitats formatives convocades per l'IVAP el personal al servici de l'Administració de la Generalitat, gestionat per la Direcció General de Recursos Humans, independentment de la seua relació jurídica,

sempre que reunisca els requisits establits, si és el cas, per a cada curs.

2. Cursos de formació contínua convocats per l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES) per al personal dependent d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat i el personal sanitari de l'Administració de la Generalitat, independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisca els requisits específics establits, si és el cas, per a cada curs.

3. Cursos de formació contínua convocats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al personal docent no universitari.

4. Cursos de formació contínua convocats per la Universitat de València - Estudi General, dirigits al personal docent i investigador, personal d'administració i servicis.

5. Cursos de formació contínua convocats per la Universitat Politècnica de València dirigits al personal docent i investigador i al personal d'administració i servicis.

6. Cursos de formació contínua, convocats per la Universitat Jaume I de Castelló, dirigits al personal docent i investigador i al personal d'administració i servicis.

7. Cursos de formació contínua, convocats per la Universitat d'Alacant dirigits al personal docent i investigador i al personal d'administració i servicis.

8. Cursos de formació contínua, convocats per la Universitat Miguel Hernández d'Elx, dirigits al personal docent i investigador i al personal d'administració i servicis.

Inici

Quan s'ha de sol·licitar?

Termini de presentació

1. El termini de presentació de sol·licituds respecte als cursos convocats per l'IVAP, per l'EVES, per la Universitat de València, per la Universitat Jaume I de Castelló, per la Universitat d'Alacant, per la Universitat Miguel Hernández d'Elx, serà de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la Convocatòria en el DOCV núm. 6944, de 16/01/13.

2. Respecte als cursos convocats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, les sol·licituds, junt amb la documentació específica requerida per a cada curs, seran presentades al CEFIRE corresponent. Si el curs no necessita documentació específica, les sol·licituds es realitzaran directament en la pàgina web del CEFIRE corresponent o en la pàgina web del Servici de Formació del Professorat de la Direcció General. El termini de sol·licituds finalitzarà, com a norma general, 20 dies abans de la data d'inici de cada activitat.

3. Respecte als cursos convocats per la Universitat Politècnica de València, les preinscripcions es realitzaran en dos convocatòries a l'any, i es disposarà de 20 dies hàbils en cada una d'estes per a formalitzar la preinscripció en el cas del PAS, i finalitzant el termini de preinscripció una setmana abans de l'inici de cada activitat en el cas del PDI.

Inici

On s'ha d'anar?

Les sol·licituds per a tots els plans de formació seran presentades, directament per les persones interessades preferentment a través de les pàgines d'Internet, en les adreces que s'indiquen a continuació, i, si és el cas, en qualsevol de les oficines i formes previstes en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció donada a este per la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, però en este últim cas haurà d'indicar-se clarament l'organisme al qual es dirigixen:

1. Respecte dels cursos convocats per l'IVAP (annex I), es presentaran a través de l'adreça d'Internet: www.cjap.gva.es/portal/web/ivap/inicio

Cada empleat públic podrà sol·licitar un màxim de cinc propostes d'accions formatives.

2. Respecte als cursos convocats per l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES), hi haurà dos modalitats de presentació d'instàncies:

Per als cursos de l'annex II b) les sol·licituds es presentaran a través de l'adreça d'Internet: www.eves.san.gva.es, on trobaran les instruccions oportunes.

Respecte als cursos de l'annex II c) se sol·licitaran entrant en el campus virtual de l'EVES, bé a través de http://www.eves.san.gva.es, accedint des de l'àrea de formació, o bé, directament a través de www.eformacion.gva.es/sites/EVES/index.htm (vegeu l'annex II c).

3. Respecte als cursos convocats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (annex III), en la pàgina web del CEFIRE que s'assenyale en cada una de les accions formatives relacionades en l'esmentat annex, o en la pàgina web del Servici de Formació del Professorat de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa.

4. Respecte dels cursos convocats per la Universitat de València - Estudi General (annex IV), o en la pàgina d'Internet www.uv.es/sfpie.

5. Respecte dels cursos convocats per la Universitat Politècnica de València (annex V), les persones interessats/des a participar en els cursos formalitzaran les seues sol·licituds a través de la Intranet de la Universitat Politècnica de València per a tot el personal PDI i PAS.

6. Respecte als cursos convocats per la Universitat Jaume I de Castelló (annex VI), les persones interessades a participar en els cursos formalitzaran les seues sol·licituds en: Personal d'administració i servicis www.inscripcion.uji.es. Personal docent i investigador contractat laboral www.uji.es/serveis/use/formacio/

7. Respecte de cursos convocats per la Universitat d'Alacant (annex VII), les persones interessades a participar en els cursos, formalitzaran les seues sol·licituds amb el model de sol·licitud que està disponible en les següents pàgines web: Personal d'administració i servicis: www.ssyf.ua.es/es/formacion/cursos-progrmados/actual/cursos-programados-2013.html

Personal docent i investigador www.web.ua.es/ice/

8. Respecte dels cursos convocats per la Universitat Miguel Hernández d'Elx (annex VIII), en el Registre General de la Universitat, Campus Universitari d'Elx - Edifici Rectorat i Consell Social, av. de la Universitat, s/n, 03202 Elx, i en els registres auxiliars de cada campus.

Inici

Què s'ha de presentar?

Els interessats hauran d'omplir la seua sol·licitud de cursos d'acord amb el model específic que figura en cada un dels annexos de la convocatòria.

(Vegeu l'apartat Lloc de presentació).

Impresos associats

SOL·LICITUD DE CURSOS/SEMINARIS DEL PLA DE FORMACIÓ DE L'IVAP

Cursos Direcció General de Personal

Cursos Universitat de València

Cursos Universitat Jaume I

Cursos Universitat d'Alacant

Cursos Universitat Miguel Hernández

Inici

Informació complementària

Criteris de valoració

Caldrà ajustar-se als següents criteris per orde de prioritat:

1. Per a aquells cursos que tinguen requisits específics, es comprovarà que efectivament les persones interessades reunixen estos requisits.

2. S'atorgarà preferència a les peticions d'aquells sol·licitants que no hagen realitzat un curs de semblants característiques en els anys 2009, 2010 i 2011, excepte en aquells cursos que formen part d'un itinerari (Certificat de Competències Administratives, grups C1 i C2).

3. Així mateix, s'atorgarà preferència, a qui no haja realitzat cursos de Formació en els anys 2009, 2010 i 2011.

4. Tindran preferència durant un any, els que s'hagen incorporat al servici actiu procedent del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingressat des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens.

5. S'haurà d'equilibrar percentualment a la plantilla real la participació d'hòmens i dones en l'assistència als cursos de Formació, de conformitat amb allò que disposa l'article 44 de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat de dones i hòmens.

6. En cas d'empat entre sol·licitants en aplicació dels anteriors criteris, caldrà ajustar-se al rigorós orde d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).

En la selecció haurà de tindre's en compte, d'una banda, la reserva del 3% de places per a persones amb discapacitat, establida en l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat i, d'altra banda, la reserva del 40% de les places prevista en l'article 60 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, entre empleades públiques, que reunisquen els requisits.

Enllaç web IVAP: Notícies.

Inici

Fonts jurídiques i/o documentals

Normativa

- Resolució de 9 de gener de 2013, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de la Generalitat, per a l'any 2013 (DOCV núm. 6944, de 16/01/13).

Llistat de normativa

Vegeu la Resolució de 9 de gener de 2013.

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info